Mając na uwadze konieczność podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz mając na uwadze zalecenia wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zamościu zarządza się, co następuje:

 

§ 1.1 Od 5 marca 2022 r. do 1 kwietnia 2022 r. na terenie Zakładu Karnego w Zamościu i Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Zamościu zmienia się dzień odbywania widzeń z czwartku na sobotę.

2. Widzenia dla osób pozbawionych wolności odbywają się w godzinach 8:00 – 16:00, z tymże w Zakładzie Karnym w Zamościu widzenia odbywają się zgodnie z zasadami określonymi w § 23 ust. 1 i § 25 ust. 1 zarządzenia Nr 51/2021 Dyrektora Zakładu Karnego w Zamościu z dnia 16 września 2021 r. w sprawie ustalenia porządku wewnętrznego Zakładu Karnego w Zamościu.

3. Widzenia będą udzielane w ten sposób, że:

a) zgłoszenia osób uprawnionych do udziału w widzeniu, przyjmowane są telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej;

b) osadzonemu przypada jedno widzenie w miesiącu bez względu na typ zakładu karnego;

c) w widzeniu uczestniczyć może maksymalnie dwie osoby, tj. jedna osoba dorosła i jedno niepełnoletnie dziecko;

d) nie udziela się widzeń w formie nagród i ulg;

e) widzenia nie są udzielane osadzonym przebywającym w kwarantannie;

f) widzenia odbywają się w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą;

g) w trakcie widzenia obowiązuje zakaz kontaktu fizycznego pomiedzy osadzonym i osobami odwiedzającymi;

h) stanowiska widzeniowe rozmieszczone są z zachowaniem bezpiecznego dystansu społecznego;

i) kąciki zabaw dla dzieci pozostają zamknięte, a ich wyposażenie zabezpieczone;

j) w trakcie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie zakładu karnego;

k) w trakcie widzenia osoby odwiedzające oraz osadzeni zobowiązani są do używania maseczek w celu zakrywania ust i nosa oraz do dezynfekcji rąk przez rozpoczęciem widzenia (maseczki mogą być zdjęte wyłącznie na czas spożywania artykułów żywnościowych i napojów zakupionych w kantynie);

l) przed rozpoczęciem widzenia obowiązuje obligatoryjny pomiar temperatury osób odwiedzających i osadzonych.

§ 2.   O wydaniu niniejszego zarządzenia bezzwłocznie powiadomiony zostaje sędzia penitencjarny Sądu Okręgowego w Zamościu.

§ 3. Treść niniejszego zarządzenia podlega niezwłocznemu:

podaniu do wiadomości wszystkich osadzonych w Zakładzie Karnym w Zamościu i Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Zamościu;

zamieszczeniu na stronie internetowej Zakładu Karnego w Zamościu i Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Zamościu;

wywieszeniu na tablicy informacyjnej przy wejściu do Zakładu Karnego w Zamościu i Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Zamościu.

§ 4. Ewentualne przedłużenie ograniczeń wskazanych w § 1, nastąpi na zasadach określonych w art. 247 § 2 ustawy Kodeks karny wykonawczy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej