Mając na uwadze konieczność podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz mając na uwadze zalecenia wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zamościu zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Od 27 listopada 2021 r. przez okres 7 dni na terenie Zakładu Karnego w Zamościu i Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Zamościu zmienia się dzień odbywania widzeń z czwartku na sobotę.

2. Widzenia dla osób pozbawionych wolności odbywają się w godzinach 8:00 – 16:00, z tymże w Zakładzie Karnym w Zamościu widzenia odbywają się zgodnie z zasadami określonymi w § 23 ust. 1 i § 25 ust. 1 zarządzenia Nr 51/2021 Dyrektora Zakładu Karnego w Zamościu z dnia 16 września 2021 r. w sprawie ustalenia porządku wewnętrznego Zakładu Karnego w Zamościu.

3. Widzenia będą udzielane w ten sposób, że:

a) zgłoszenia osób uprawnionych do udziału w widzeniu, przyjmowane są telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej;

b) osadzonemu przypada jedno widzenie w miesiącu i trwa ono 60 minut;

c) w widzeniu uczestniczyć może jedna osoba pełnoletnia lub osoba pełnoletnia z dzieckiem;

d) kąciki zabaw dla dzieci pozostają zamknięte, a ich wyposażenie zabezpieczone;

e) nie udziela się widzeń w formie nagród i ulg;

f) widzenia nie są udzielane osadzonym przebywającym w kwarantannie;

g) widzenia odbywają się w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą;

h) stanowiska widzeniowe rozmieszczone są z zachowaniem bezpiecznego dystansu społecznego.

§ 2.   O wydaniu niniejszego zarządzenia bezzwłocznie powiadomiony zostaje sędzia penitencjarny Sądu Okręgowego w Zamościu.

§ 3. Treść niniejszego zarządzenia podlega niezwłocznemu:

podaniu do wiadomości wszystkich osadzonych w Zakładzie Karnym w Zamościu i Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Zamościu;

  1. zamieszczeniu na stronie internetowej Zakładu Karnego w Zamościu i Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Zamościu;
  2. wywieszeniu na tablicy informacyjnej przy wejściu do Zakładu Karnego w Zamościu i Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Zamościu.

§ 4 Ewentualne przedłużenie ograniczeń wskazanych w § 1, nastąpi na zasadach określonych w art. 247 § 2 ustawy Kodeks karny wykonawczy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej