Skazani z zamojskiej jednostki penitencjarnej w ramach prowadzonych oddziaływań, wzięli udział w zajęciach z zakresu edukacji historycznej. Tym razem uczestniczyli w prelekcji historycznej i zajęciach kulturalno-oświatowych poza terenem zakładu karnego dotyczących zbrodni katyńskiej.

Istotnym elementem organizowanych zajęć, poza przekazywaniem wiedzy historycznej jest również wychowanie patriotyczne. W realiach więziennych wykorzystywane jest jako narzędzie do kształtowania postawy obowiązku i poczucia odpowiedzialności wobec szerszych społeczności. Tym samym cel wychowania patriotycznego wpisuje się w cel wykonywania kary pozbawienia wolności.

Mord katyński był jednym z najtragiczniejszych wydarzeń w historii naszej ojczyzny. W dniu 3 kwietnia 1940 roku NKWD rozpoczęło likwidację obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. Wiosną 1940 roku około 22 000 obywateli Polski, w tym ponad 10 tys. oficerów wojska i policji, a także funkcjonariuszy Straży Więziennej, na mocy decyzji najwyższych władz ZSRR uznanych zostało za „wrogów władzy sowieckiej” i zamordowanych strzałami w tył głowy przez radziecką policję polityczna NKWD.

W dniach 11-13 kwietnia br. o tym tragicznym okresie w historii Polski opowiedzieli wychowawcy ds. kulturalno-oświatowych. Przeprowadzili również prelekcje połączoną z dyskusją z wykorzystaniem fragmentów filmu Katyń. W trakcie zajęć skazani dowiedzieli się o sytuacji politycznej i wojskowej Polski na początku II wojny światowej, a także o tym jak wyglądał przebieg mordów dokonywanych na polskich elitach wojskowych i intelektualnych.

Dzięki współpracy pomiędzy Zakładem Karnym w Zamościu a Stowarzyszeniem Zamojska Rodzina Katyńska, osadzeni mogli zapoznać się z wystawą historyczną o tematyce zbrodni katyńskiej, w której wykorzystano plakaty, publikacje i ulotki przekazane przez Stowarzyszenie Zamojska Rodzina Katyńska.  

Ostatnim punktem obchodów były zajęcia kulturalno-oświatowe poza jednostką penitencjarną podczas, których grupa skazanych odwiedziła Zamojską Rotundę i kaplice pomordowanych w Katyniu, Starobielsku i Ostaszkowie, a także zapaliła pamiątkowy znicz pod Krzyżem Katyńskim przy Kościele Św. Katarzyny w Zamościu.

 

Autor: kpt. Jarosław Małecki

Zdjęcia: kpt. Jarosław Małecki, st. szer. Mateusz Synowiec

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej