W dniach 10 - 11 czerwca br. w Oddziale Zamiejscowym w Zwartowie OSSW w Suchej odbyła się narada kadry zarządzającej okręgu bydgoskiego oraz funkcjonariuszy działu penitencjarnego oraz ewidencji z Sędziami Penitencjarnymi Sądu Okręgowego w Gdańsku, VI Wydziału Penitencjarnego i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych.

Narada służbowa

Spotkanie odbyło się pod przewodnictwem płk Andrzeja Gniota - Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Bydgoszczy oraz Sędzi Sądu Okręgowego Magdaleny Kierszki - Przewodniczącej VI Wydziału Penitencjarnego i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych w Gdańsku.

W trackie narady omówiono problematykę związaną z udzielaniem warunkowych przedterminowych zwolnień oraz kierowania osób pozbawionych wolności do odbywania kary w Systemie Dozoru Elektronicznego.

Płk Andrzej Gniot, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy zwrócił uwagę na aktualnie kształtujące się kierunki dotyczące udzielanych warunkowych przedterminowych zwolnień i odbywania kary w Systemie Dozoru Elektronicznego.

SSO Magdalena Kierszka, Przewodnicząca VI Wydziału Penitencjarnego i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych w Gdańsku w trackie spotkania, poza wyżej wymienioną tematyką omówiła kwestie związane ze skargowością osadzonych, a także przybliżyła rolę tłumacza w postępowaniu karnym wykonwawczyym.

Uczestniczący w naradzie kierownicy działów penitencjarnych przybliżyli zagadnienia związane z procedowaniem przez Komisję Penitencjarną wniosków o udzielania zezwolenia na odbywanie kary w Systemie Dozoru Elektronicznego, sporządzania opinii na potrzeby rozpoznania wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie oraz system dorozu elektronicznego, a także omówili Pogłębiony System Oceny Ryzyka Recydywy (nowa prognoza kryminologiczno – społeczna).

Wspólna narada kadry penitencjarnej, jak i Sędziów sprawujących nadzór nad jednostkami była czasem wymiany doświadczeń, a także dała możliwość szerszego spojrzenia na kwestię powrotu osadzonych do środowiska wolnościowego, w związku z uzyskanym warunkowym przedterminowym zwolnieniem lub odbywania dalszej kary w Systemie Dozoru Elektronicznego.

 

Tekst: por. Waldemar Warmuz

Zdjęcia: mjr Waldemar Bąk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej