W Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach odbyła się konferencja poświęcona projektom nadzorowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele podmiotów realizujących projekty, beneficjenci, jak również przedstawiciele instytucji zaangażowanych we wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym przedstawiciele Służby Więziennej.

O Funduszach Europejskich z różnych perspektyw

Środowe spotkanie otworzyła Wojewoda Świętokrzyski – Agata Wojtyszek, która powitała zaproszonych gości oraz opowiedziała o wykorzystaniu środków z perspektywy władz lokalnych. W pierwszej części Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Krzysztof Michałkiewicz mówił o grupach, które korzystają ze wsparcia w ramach Funduszy Europejskich, podkreślał udział młodzieży jako beneficjentów projektu oraz osób niepełnosprawnych dla których praca stanowi jedną z form aktywizacji. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Krakowie mówił o nauczaniu i pracy jako środkach oddziaływań penitencjarnych oraz korzyściach wynikających z udziału osób pozbawionych wolności w projekcie POWER . Jak podkreślał płk Więckowski „Nabycie przez skazanych nowych umiejętności zawodowych przyczynia się do wzrostu ich szans na wyjście z obszaru szczególnie zagrożonego wykluczeniem społecznym i powoduje płynne oraz aktywne odnalezienie się na rynku pracy po opuszczeniu zakładu karnego. To także korzyść dla pracodawców, którzy zyskują wykwalifikowanych pracowników”. Sesję powitalną zakończyło wystąpienie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Komendanta OHP, który mówił o udziale młodzieży w projektach finansowanych z Funduszy Europejskich. Komendant odniósł się w szczególności do pracodawców, którym podziękował za wsparcie oraz udostępnianie swoich przedsiębiorstw i zakładów pracy młodym ludziom tak by mogli przyuczać się do zawodu.

Sesje tematyczne

Dalsze spotkanie podzielone było na cztery sesje. Pierwsza dotyczyła projektów realizowanych przez Ochotnicze Hufce Pracy oraz Centralny Zarząd Służby Więziennej. Przedstawiciel Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Krakowie – Józef Drażniowski przybliżył realizację projektu POWER na terenie okręgu krakowskiego. Jedynie w zeszłym roku, w szkoleniach zorganizowanych w 11 jednostkach penitencjarnych województwa małopolskiego i świętokrzyskiego wzięło udział ponad 800 skazanych. Zdobyli oni kwalifikacje w zawodach takich jak: brukarz, stolarz czy technolog robót wykończeniowych w budownictwie. Druga sesja poświęcona była projektom konkursowym w ramach gwarancji dla młodzieży i włączenia społecznego, następnie odbył się panel poświęcony wsparciu osób niepełnosprawnych. Przedstawiono najważniejsze założenia realizowanych projektów oraz ich kluczowe efekty. Konferencję zakończyły wystąpienia poświęcone ekonomii społecznej.

Podsumowanie ale i plany na przyszłość

Konferencja była okazją do przybliżenia tego co udało się osiągnąć ale także przedstawienia planów i pomysłów na przyszłość. Fundusze Europejskie to nie tylko rozwój infrastruktury, ale przede wszystkim inwestycje w ludzi. Dzięki wsparciu finansowemu możliwe jest organizowanie w szerokim zakresie aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób młodych, niepełnosprawnych czy pozbawionych wolności. To inwestycja w lepsze jutro.

Tekst i zdjęcia: por. Anna Czajczyk

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej