W 2018 roku ponad 200 skazanych z okręgu lubelskiego objętych zostało nieizolacyjnym system wykonywania kary pozbawienia wolności, w pierwszym kwartale 2019 roku już ponad 50.

Czym jest dozór elektroniczny?

Dozór elektroniczny to najnowocześniejszy nieizolacyjny system wykonywania kary pozbawienia wolności. Ma on na celu kontrolę realizacji przez skazanego obowiązków nałożonych przez sąd przy pomocy urządzeń elektronicznych. Zasadniczą zaletą tego rozwiązania jest możliwość odbycia kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym. System został wprowadzony w Polsce 1 września 2009 r. Ustawą z dnia 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego

 

Samodyscyplina i Skuteczność

Obywanie kary w tym systemie oparte jest na odpowiedzialności, samodyscyplinie i ścisłym przestrzeganiu harmonogramu określonego przez sąd. Skazany zyskuje w zamian realne warunkido prowadzenia normalnego życia. Ma możliwość uczestniczenia w codziennym życiu zawodowym i osobistym, w otoczeniu najbliższych osób. Stosowanie dozoru elektronicznego przynosi też wiele zalet społeczeństwu. To najtańszy sposób odbywania kary pozbawienia wolności. Miesięczny koszt osoby objętej dozorem jest dziesięciokrotnie mniejszy od kosztów utrzymania skazanego przebywającego w więzieniu. Za systemem przemawia też jego ponad 90% skuteczność. Dozór elektroniczny przyczynia się znacząco do spadku populacji więziennej i redukcji przeludnienia w zakładach karnych i aresztach śledczych.

 

Jak to działa?

Do kontroli wykonywania tej kary i rejestracji całego przebiegu jej odbywania służy nadajnik, który zostanie zainstalowany na nodze lub przegubie dłoni, a urządzenie monitorujące będzie zamontowane w miejscu odbywania kary. Urządzenia te będą kontrolować w szczególności, czy skazany przebywa w miejscu które sąd wyznaczył do odbywania kary, w godzinach ustalonych przez sąd. W przypadku nieobecności, spóźnienia, czy innego naruszenia harmonogramu dnia, urządzenie monitorujące natychmiast wysyła informację do Centrali Monitorowania, która dokładnie rejestruje cały przebieg kary, a także zapisuje wszystkie zdarzenia, a szczególnie naruszenia warunków odbywania kary ustalone przez sąd penitencjarny.

 

Jak wygląda odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego?

Każdemu skazanemu, indywidualnie, sąd wyznacza szczegółowy harmonogram odbywania kary, zgodnie, z którym osoba poddana kontroli musi przebywać w swoim domu lub innym miejscu odbywania kary w ściśle określonych godzinach. Za zgodą sądu, w godzinach wskazanych w harmonogramie, można przebywać poza miejscem odbywania kary, aby w tym czasie pracować w zakładzie pracy, gospodarstwie rolnym, kontynuować naukę, uczestniczyć w zajęciach sportowych lub wykonywać inne obowiązki życiowe i rodzinne.

 

Czy wiesz że:

  • 20 sierpnia 2018 r. w Areszcie Śledczym w Lublinie utworzono punkt monitorowania dozoru elektronicznego,
  • całodobowy monitoring prowadzi w systemie zmianowym 9 funkcjonariuszy SW i pracowników cywilnych,
  • do dnia 31 marca br. zainstalowano 293 urządzenia monitorujące,
  • zdeinstalowanych zostało 318 urządzeń monitorujących,
  • wymieniono 133 urządzenia monitorujące,
  • odnotowano 221 naruszeń.

 

opracowanie:  ppłk Jacek Zwierzchowski  (materiały źródłowe zaprezentowano na stoisku Systemu Dozoru Elektronicznego podczas Targów #Więziennictwo2019 w dniach 3-4 kwietnia br. w Lublinie).

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej