13 maja 2024 r. ppłk Piotr Rutkiewicz Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Olsztynie podpisał porozumienie z Katarzyną Gumowską Kuratorem Okręgowym Sądu Okręgowego w Olsztynie.

 Z myślą o skutecznej readaptacji

Zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Olsztynie, a Kuratorską Służbą Sądową okręgu olsztyńskiego jest wynikiem podpisanego porozumienia na szczeblu centralnym pomiędzy Służbą Więzienną, a Krajową Radą Kuratorów. Ppłk Piotr Rutkiewicz Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Olsztynie wraz z st. sierż. Weroniką Cygan specjalistą ds. penitencjarnych, spotkali się z Panią Katarzyną Gumowską Kuratorem Okręgowego Sądu Okręgowego w Olsztynie oraz zastępcą Kuratora Okręgowego Panem Pawłem Oleszkiewiczem, celem omówienia zasad porozumienia i współpracy na rzecz skutecznej readaptacji osób pozbawionych wolności.

Zasady współpracy

Porozumienie dotyczy szerzej m.in. realizacji zadań o charakterze readaptacyjnym i resocjalizacyjnym. Skupia się również na wychowawczym, diagnostycznym oraz profilaktycznym działaniu. Wspiera wzajemne inicjatywy i wymianę doświadczeń, wiedzy, a także służy popularyzowaniu i promowaniu obu instytucji. Intencją stron Porozumienia jest wyrażenie woli współpracy w ramach posiadanych uprawnień oraz posiadanego potencjału organizacyjnego, intelektualnego i osobowego. Określa także zasady współpracy z jednostkami penitencjarnymi podległymi Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Olsztynie, a mającymi siedzibę w okręgu Sądu Okręgowego w Olsztynie.

Kuratorzy sądowi oraz funkcjonariusze Służby Więziennej będą współpracować ze sobą w celu realizacji zadań w oparciu o działalność statutową, polegającą między innymi na wymianie informacji niezbędnych do prowadzenia oddziaływań readaptacyjnych wobec osób pozbawionych wolności. Odbywać się to będzie poprzez organizowanie spotkań i konferencji mających na celu wymianę doświadczeń oraz „dobrych” praktyk w procesie przywracania do społeczeństwa osób pozbawionych wolności. Nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami prowadzącymi działalność sprzyjającą procesowi readaptacji społecznej osadzonych i współpracy sprzyjającej przeciwdziałaniu powrotowi do przestępstwa oraz kształtowaniu społecznie pożądanych postaw wśród nich.

Osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją zadań wynikających z Porozumienia ze strony Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Olsztynie jest st. sierż. Weronika Cygan, zaś po stronie Kuratorskiej Służby Sądowej w okręgu olsztyńskim jest Zastępca Kuratora Okręgowego – Paweł Oleszkiewicz.

 

Zredagowała: mjr Magdalena Socha
Zdjęcia: OISW w Olsztynie

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej