Służba Więzienna, w tym Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Olsztynie realizuje projekt „Pilotażowe kompleksy penitencjarne” współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014 – 2021 w ramach Programu Operacyjnego „Sprawiedliwość”.

logo NMF.png                                                                                                                                                                                                                  SW--logotyp-podstawowy--sRGB.jpg

Niech się mury pną do góry

W czwartym  kwartale br. rozpoczęły się roboty budowlane w ramach realizacji: „Budowa domu przejściowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Olsztynie, ul. Opolska 42” . W ramach inwestycji zostanie wybudowany dom przejściowy: nowa forma oddziaływań penitencjarnych oparta o resocjalizację i samokontrolę osób pozbawionych wolności. Dom przejściowy zlokalizowany będzie poza murami jednostki, w systemie maksymalnie zmniejszonego dozoru. Podstawą pobytu będzie zatrudnienie, nauka i specjalistyczne oddziaływania resocjalizacyjne.

Nowoczesne więziennictwo

Dom przejściowy to miejsce, w którym osoby kończące odbywanie kary będą mogły spróbować normalnego funkcjonowania – w warunkach zbliżonych do życia na wolności. Będą mogły przygotować się do życia po zakończeniu wyrokuNowo wybudowany pawilon penitencjarny będzie pozbawiony tak charakterystycznych dla funkcjonujących obecnie więzień, krat w oknachJesteśmy wzorem dla wielu państw zachodnich w zakresie resocjalizacji i readaptacji osadzonych.

Wykonawca planu budowy podpisał umowy z podwykonawcami i prace budowlane nabrały tempa:

  • rozebrano wiatę stalową, wywieziono i zutylizowano elementy wiaty, rozebrano ogrodzenie z siatki oraz mur;
  • wyrównano teren, usunięto i wywieziono humus, zrobiono wykop pod budynek;
  • wylano fundamenty budynku, zrobiono izolacje fundamentu;
  • zrobiono podsypkę pod podłogę na gruncie, ułożono warstwę gęstej mieszanki betonowej;
  • rozpoczęto budowę instalacji wewnętrznych: wodociągowej, kanalizacji  sanitarnej oraz centralnego ogrzewania;
  • postawiono ściany parteru, zamontowano słupy i belki;
  • zrobiono część ogrodzenia panelowego , postawiono ścianę oporową;
  • wykonano korytowanie pod drogę i chodnik;
  • wykonano częściowo roboty przyłączeniowe kanalizacji sanitarnej zewnętrznej, kanalizacji deszczowej oraz odwodnienia liniowego.

Perspektywa na jutro

 

Dla optymalizacji korzyści wynikających z udzielonego wsparcia kadra angażowana do realizacji zadań w nowoczesnych kompleksach penitencjarnych zyska adekwatne przeszkolenie. Proces resocjalizacji prowadzony w domach przejściowych oparty będzie na ścisłej współpracy Służby Więziennej z instytucjami zewnętrznymi tj. kuratorską służbą sądową, organizacjami pozarządowymi, kościołami i innymi organizacjami pomocowymi. Dzięki stworzeniu w domach przejściowych warunków zbliżonych do tych, które znajdują się na zewnątrz jednostek penitencjarnych, skazani zyskają możliwość przystosowania się do samodzielnego funkcjonowania w środowisku otwartym, angażowania się w pracę i działania edukacyjne, przy jednoczesnym zapewnieniu niezbędnego poziomu kontroli. Zdobycie przygotowania zawodowego dzięki udziałowi w kursach zawodowych, zatrudnienie poza terenem jednostki, jak również zdobycie umiejętności życia w warunkach wolnościowych stanowić będzie kompleksowe wsparcie w procesie resocjalizacji i readaptacji społecznej.

 

Zredagowano: OISW Olsztyn

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej