„Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego w procesie resocjalizacji”, „Rola badań skazanego w celach dowodowych” – to tylko niektóre tematy, które poruszali uczestnicy rzeszowskiego seminarium naukowego „Aktualne problemy resocjalizacji”.

Dyskusja na sali sądowej

Seminarium zorganizowali funkcjonariusze Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej i Zakładu Karnego w Rzeszowie. Merytoryczną pieczę nad konferencją objął prof. nadzw. dr hab. Czesław Kłak – członek Rady Polityki Penitencjarnej i wiceprzewodniczący Zespołu ds. opracowania propozycji zmian przepisów prawa karnego wykonawczego przy Ministrze Sprawiedliwości, a także Dziekan – Dyrektor Kolegium Prawa WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. Seminarium odbyło się w miejscu symbolicznym – tam gdzie proces resocjalizacji się rozpoczyna i często kończy – na Sali sądowej Zakładu Karnego w Rzeszowie. Dało to również okazję do podkreślenia, że wszelkie działania podejmowane przez Służbę Więzienną zawsze odbywają się na podstawie i w granicach obowiązującego prawa. Gości powitał płk Marek Grabek – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie. W seminarium uczestniczył również SSA Marek Klimczak – Prezes Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie oraz przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych, duchowieństwa, środowisk prawniczych, naukowych i kierownictwo podkarpackich jednostek penitencjarnych.

Bezpieczeństwo jest wspólnym dobrem

Organizatorzy przyjęli za punkt wyjścia do dyskusji założenie, że we współczesnej rzeczywistości żadne instytucje – w tym również te dbające o zapewnienie porządku publicznego – nie mogą spełniać swoich zadań w oderwaniu od szeroko pojmowanego środowiska lokalnego. Działania podejmowane przez Służbę Więzienną muszą w pełni współgrać z zadaniami, jakie realizują organy administracji państwowej i samorządowej. Podkreślała to w swoim wystąpieniu Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki. Pani Wojewoda zwróciła również uwagę uczestników seminarium, że każda instytucja i organizacja działająca na rzecz mieszkańców regionu, powinna się do takiej współpracy poczuwać.

O konieczności współdziałania mówiła również w swoim wystąpieniu Maria Kurowska – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego. Podkreślała ona, że nie wolno zapominać o wkładzie, jaki wnoszą w proces resocjalizacji środowiska naukowe skupione wokół uczelni wyższych. O wyzwaniach i obowiązkach, jakie niesie za sobą taka współpraca przypomniał prof. dr hab. Jerzy Posłuszny – Rektor WSPIA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, która od lat współpracuje z podkarpacką Służbą Więzienną. Szczególnie dobitnie zabrzmiał w dyskusji głos ks. Biskupa Kazimierza Górnego. Podkreślał on, że najtrudniejszym wyzwaniem, jakie musimy mieć na względzie podejmując się próby zmiany przestępcy, jest przekonanie go, że kara nie musi wywoływać gniewu. Może być początkiem nowego życia.

Głos praktyków

Głos w dyskusji zabrali również ci, którzy na co dzień pracują z osobami skazanymi –funkcjonariusze Służby Więziennej. Stając przed zgromadzonymi w sądowych ławach gośćmi, starali się oni zwrócić uwagę, że za każdym przypadkiem osadzonego skierowanego do pracy, za każdą osobą opuszczającą więzienie na przepustkę czy na koniec kary, kryje się ogrom wykonanej pracy. Pracy związanej ze zmianą postaw człowieka, ale również z przygotowaniem bezpiecznego „wejścia” człowieka w środowisko społeczne. Podkreślano, że sam profesjonalizm funkcjonariuszy może się okazać niewystarczający, jeśli Służba Więzienna nie będzie mogła liczyć na partnerów spoza więziennych murów.

Wyjątkowy dzień

Seminarium stało się również okazją do szczególnej uroczystości. W imieniu Ministra Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej – Zbigniewa Ziobro, wręczone zostały dwie odznaki „Za zasługi w pracy penitencjarnej”. Złotą odznaką – za wkład w rozwój myśli prawnej i działania na rzecz rozwoju penitencjarystyki, uhonorowana została prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Kaczmarczyk –Kłak – Kierownik Zakładu Prawoznawstwa WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. Minister Sprawiedliwości przyznał również brązową odznakę panu mgr. Arkadiuszowi Szajnie – za stałą i wieloletnią współpracę ze Służbą Więzienną w propagowaniu wspólnych działań instytucji wymiaru sprawiedliwości i świata nauki.

W imieniu Ministra Sprawiedliwości odznaczenia wręczyła Ewa Leniart - Wojewoda Podkarpacki wraz z Marią Kurowską – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego i płk. Markiem Grabkiem – Dyrektorem Okręgowym Służby Więziennej w Rzeszowie.

Tekst, foto: Jarosław Wójtowicz

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej