Na mocy podpisanego porozumienia pomiędzy Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Warszawie, a Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, odbyło się pierwsze, pilotażowe szkolenie dla funkcjonariuszy.

Szkolenie realizowane we współpracy z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN ma charakter pilotażowy. Grupa 16 funkcjonariuszy pełniących służbę w jednostkach podległych pod Okręgowy Inspektorat Służby WIęziennej w Warszawie wzięła udział w szkoleniu dla służb mundurowych z zakresu problematyki odmienności kulturowych, przeciwdziałania stereotypom, uprzedzeniom i nierównemu traktowaniu. Celem szkoleń jest zobrazowanie stosunków większości do grup mniejszościowych w społeczeństwie, niwelowanie negatywnych skutków stereotypizacji, dyskusja o niebezpieczeństwach związanych z eskalacją przejawów dyskryminacji, reagowaniu na nią, mechanizmach warunkujących współpracę lub powodujących konflikty między ludźmi różniącymi się od siebie językiem, kulturą i religią.

W trakcie szkolenia funkcjonariusze poznali pojęcie tożsamości społecznej człowieka i dyskryminacji ze względu na cechy tożsamościowe, zwiedzili wystawę stałą w Muzeum, dowiedzieli się jakie są mechanizmy stereotypizacji, jak powstają stereotypy i uprzedzenia oraz dlaczego są uporczywe. Ponadto wzięli udział w bloku pn. "Język jako narzędzie dyskryminacji: Dlaczego ma znaczenie, jak mówimy?", a także nabyli wiedzę z zakresu jak reagować na dyskryminację.

Biorąc pod uwagę zadania realizowane przez Służbę Więzienną, wskazane jest doskonalenie kompetencji przez kadrę w przedmiotowym zakresie, mając na celu przede wszystkim stosowaną przez nas zasadę praworządności, humanitarnego traktowania, przeciwdziałania dyskryminacji i nietolerancji. Tematyka szkolenia wpisuje się w zakres odpowiedzialności i kompetencji funkcjonariuszy głównie z działów ochrony i penitencjarnego.

 

Opracowanie:
ppor. Bartosz Muszyński

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej