Umożliwienie sprawnego włączenia się w przestrzeń rynku pracy to jeden z podstawowych czynników warunkujących udany powrót do społeczeństwa.

Prowadzimy oddziaływania resocjalizacyjne

Nadrzędnym celem wykonywania kary pozbawienia wolności zgodnie z art. 67 Kodeksu Karnego Wykonawczego jest przede wszystkim potrzeba wzbudzenia w osadzonych woli współdziałania w kształtowaniu społecznie porządanych postaw, a w szczególności: poczucia odpowiedzialności, potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymania się od powrotu do przestępstwa. Dlatego dla osiągnięcia powyższych celów prowadzi się zindywidualizowane oddziaływania wobec osadzonych. Najważniejszymi oddziaływaniami są: terapia, praca, kontakty z najbliższymi oraz podnoszenie swoich kwalifikacji lub zdobywanie nowych poprzez nauczanie w szkołach i szkoleniach kursowych. W 2022 roku zrealizowano 2 kursy: technolog robót wykończeniowych w budownictwie, opiekun osób starszych chorych i niepełnosprawnych. Łącznie w szkoleniach zorganizowanych w 2022 roku udział wzięło 13 skazanych. Zatrudnieniem zostali objęci wszyscy skazani, którzy ukończyli cykl szkoleniowy. Skazani w ramach każdego cyklu uczestniczyli w szkoleniu zawodowym, oraz w szkoleniach kompetencyjnych z zasad pierwszej pomocy przedmedycznej i z zakresu aktywizacji zawodowej. Beneficjenci otrzymali certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające zdobycie nowych umiejętności i wiedzy, które podniosły ich kompetencje i zwiększyły możliwości w poszukiwaniu pracy po opuszczeniu zakładu karnego. Wsparciem w pierwszej kolejności objęci zostali skazani nie posiadający żadnego wykształcenia lub też mający przerwę w wykonywaniu wyuczonego zawodu. Zaniedbania w wykształceniu, długoletnie bezrobocie, często długoterminowe wyroki powodują u osadzonych odizolowanie na rynku pracy. Głównym celem realizowanego przez Służbę Więzienną projektu jest wzrost aktywności zawodowej skazanych oraz zwiększenie ich szansy zatrudnienia.

 

Tekst oraz zdjęcia por. Paweł Wójcik

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej