„Praca dla więźniów” to program, który przyczynia się do skutecznej resocjalizacji skazanych, optymalizuje ich readaptację społeczną, uczy odpowiedzialności, sumienności, a dzięki wynagrodzeniu pozwala na regulację zobowiązań orzeczonych przez sąd, m.in. alimentacyjnych. Ponadto skazani zdobywają nowe kwalifikacje, które po zakończeniu odbywania kary pomogą im w znalezieniu zatrudnienia.

Praca

Praca jest jedną z najskuteczniejszych metod resocjalizacji. Zatrudnienie skazanych niesie szereg korzyści dla pracodawców jak i skazanych oraz ich rodzin. Część osadzonych dopiero w więzieniu pierwszy raz w swoim życiu idzie do pracy. Dzięki temu skazani zdobywają nowe umiejętności, rozwijają swoje kwalifikacje zawodowe, uczą się systematyczności, odpowiedzialności, oraz pracy w grupie. Praca uważana jest za jeden z najlepszych i najskuteczniejszych sposobów aktywizacji skazanych.

Program

Dzięki realizacji Programu „Praca dla więźniów” na terenie Oddziału Zewnętrznego w Olsztynie Aresztu Śledczego w Olsztynie powstała hala produkcyjna, w której do zatrudnienia odpłatnego skierowana jest grupa 70 osadzonych. Ponadto jednostka penitencjarna realizuje umowy o zatrudnienie skazanych z kilkunastoma kontrahentami, wśród których są również spółki Skarbu Państwa takie jak Poczta Polska S.A i WARS S.A. Do zatrudnienia odpłatnego na rzecz kontrahentów zewnętrznych skierowana jest obecnie grupa ok . 140 osadzonych.

Korzyści

Wymierne efekty jakie niesie ze sobą udział Aresztu Śledczego w Olsztynie w realizacji rządowego programu '' Praca dla więźniów '' obejmują korzyści zarówno dla przedsiębiorców zatrudniających skazanych, jednostki organizacyjnej, jak również samych skazanych. Dzięki zatrudnieniu odpłatnemu osadzeni posiadający zadłużenia np. alimentacyjne zaczynają je spłacać już w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności. Otrzymując wynagrodzeniu za pracę, skazani mogą odciążyć finansowo rodzinę, a także wspomagać ją finansowo poprzez przelewanie im zgromadzonych środków finansowych. Część wynagrodzeń skazanych przekazywana jest na Fundusz Pomocy Poszkodowanym i Pomocy Postpenitencjarnej - Fundusz Sprawiedliwości, który przeznaczany jest na pomoc pokrzywdzonym, przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną oraz na Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy, dzięki któremu tworzone są nowe miejsca pracy dla skazanych, organizowanie oddziaływań resocjalizacyjnych, modernizacja przywięziennych zakładów pracy, organizowanie nauki zawodu i doskonalenia zawodowego dla osób pozbawionych wolności oraz organizowanie szkoleń w zakresie aktywizacji zawodowej i umiejętności poszukiwania pracy. Zatrudnienie osadzonych pozwala zaspokoić społeczne oczekiwania związane z wykonywaniem kary pozbawia wolności, przyczynia się do ograniczenia występowanie negatywnych zjawisk związanych z izolacją penitencjarną, umożliwia również skazanemu realizację zobowiązań finansowych.

Statystyka

W Areszcie Śledczym w Olsztynie w maju 2023r. powszechność wśród kwalifikujących się do zatrudnienia wyniosła 99,45 %, wskaźnik zatrudnienia odpłatnego w ogólnej populacji zatrudnionych wyniósł 56,55 %, a wskaźnik powszechności zatrudnienia 61,79 %.

Jedną z wymiernych korzyści jakie niesie ze sobą zatrudnienie skazanych w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności jest fakt, że bardzo często osadzeni po opuszczeniu zakładu karnego podejmują dalsze zatrudnienie, u pracodawcy na rzecz którego pracowali w trakcie odbywania kary.

Zespół Prasowy Dyrektora AS Olsztyn

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej