Więzienna grupa teatralna „Piktogram”, działająca przy Zakładzie Karnym w Sztumie występowała w Elblągu i Gdańsku.

28 listopada, w Środowiskowym Domu Samopomocy „Lazarus” w Elblągu, gdzie przebywają osoby starsze, chore i niepełnosprawne, więźniowie sztumskiej jednostki penitencjarnej przedstawili sztukę „Dziób w Dziób”. Zorganizowane przedstawienie miało charakter zajęć kulturalno – oświatowych oraz terapeutycznych.  Więźniowie zapoznali się z funkcjonowaniem ośrodka i prowadzoną tam działalnością pomocową na rzecz osób potrzebujących. Pensjonariusze Domu Samopomocy serdecznie przyjęli więziennych artystów, a występ nagrodzili brawami. 

29 listopada, Naukowe Koło Pedagogiki Resocjalizacyjnej „Refectum”, zaprosiło funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz więziennych artystów na Uniwersytet Gdański. Celem spotkania była wymiana doświadczeń z zakresu działalności kulturalno – oświatowej i jej wpływu na proces resocjalizacji. Podsumowaniem spotkania był występ grupy teatralnej „Piktogram”, ze sztuką „Dziób w Dziób”. 

Grupa teatralna „Piktogram” powstała w marcu 2016 roku z inicjatywy Zakładu Karnego w Sztumie oraz Sztumskiego Centrum Kultury. Aktorzy, to osoby pozbawione wolności. Opiekunowie to funkcjonariusze Służby Więziennej. Mentorzy to profesjonalni aktorzy oraz animatorzy kultury. Dotychczas osadzeni przedstawiali sztukę opartą na dramacie Samuela Becketa „Czekając na Godota” oraz „Dziób w Dziób” – współczesny dramat, wskazujący na wartości, jakie niesie ze sobą inność i zagrożenia płynące z postaw wrogich i agresywnych.

Teatr pozwala na poznanie własnych potrzeb i uzdolnień, daje możliwości zmierzenia się ze swymi słabościami. Ma znaczenie w kształtowaniu właściwej hierarchii wartości, internalizacji norm moralnych czy społecznie pożądanych postaw. Istota teatru polega na mechanizmie identyfikacji osadzonego z rolą i pomaga poznać własne zasoby. Dzięki temu teatr jest ważnym elementem resocjalizacji osób pozbawionych wolności.

 

Tekst: mjr Kamil Dobrzyński
Zdjęcia: mjr Bartosz Podolski, ppor. Sławomir Sidorowicz


 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej