Zakład Karny w Sztumie aktywnie uczestniczy w przygotowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Centralny Zarząd Służby Więziennej programie „Praca dla więźniów”. Liczba skazanych pracujących systematycznie wzrasta, w listopadzie 2017 roku pracowało 305 więźniów.

Wykonywanie kary pozbawienia wolności ma na celu wzbudzanie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymania się od powrotu do przestępstwa. Do osiągnięcia zamierzonego celu wykorzystuje się między innymi pracę.  

W listopadzie 2017 roku w Zakładzie Karnym w Sztumie pracę wykonywało 305 osadzonych. 166 więźniów pracowało nieodpłatnie - na rzecz jednostki penitencjarnej, samorządu terytorialnego oraz organizacji pożytku publicznego. Praca nieodpłatna to zdobywanie nowych kwalifikacji i wyrabianie pozytywnych nawyków.  139 więźniów pracowało odpłatnie - na rzecz jednostki penitencjarnej oraz kontrahentów zewnętrznych. Taka forma zatrudnienia umożliwia skazanym regulowanie zadłużeń alimentacyjnych, spłat grzywien i zadośćuczynień powstałych w wyniku popełnionych przestępstw oraz pomoc finansową rodzinie. 

Więźniowie zatrudniani są w różnych zawodach i na różnych stanowiskach. Wykonują prace, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zakładu karnego – utrzymanie czystości, konserwacja pomieszczeń i urządzeń (murarz, stolarz, hydraulik, ślusarz, elektryk), przygotowywanie posiłków w więziennej kuchni. U kontrahentów zewnętrznych wykonuję prace porządkowe, remontowe oraz specjalistyczne związane z produkcją urządzeń metalowych. Należy podkreślić, że więźniowie wykonują szereg nieodpłatnych prac na terenie Miasta i Gminy Sztum  sprzątaj chodniki i ulice, dbają o tereny zielone, w okresie wakacyjnym wykonują bieżące prace remontowe w szkołach. 

Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa i ochronę społeczeństwa praca przez osadzonych wykonywana jest przede wszystkim we więziennych murach. Pracę poza terenem zakładu karnego wykonują nieliczni więźniowie, którzy dają gwarancję przestrzegania norm prawnych. 

Praca więźniów jest sednem resocjalizacji, skazani którzy pracują utwierdzają się w przekonaniu, że mogą funkcjonować w społeczeństwie zgodnie z ogólnie przyjętymi normami prawnymi. Praca przyspiesza i optymalizuje proces resocjalizacji. 


Tekst: mjr Kamil Dobrzyński 
Zdjęcia: archiwum ZK w Sztumie

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej