Zakład Karny w Cieszynie został zaproszony do Rady Interesariuszy Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji UŚ w Cieszynie.

Rada to dobrowolne ciało opiniodawczo-doradczo-konsultacyjne, powołane z inicjatywy Dziekana Wydziału w trosce o zapewnienie wysokiej jakości kształcenia i umocnienie współpracy ze środowiskiem. W Radzie uczestniczą m.in. przedstawiciele jednostek administracji rządowej i samorządowej, instytucji kultury, sektora oświaty, organizacji pozarządowych oraz służb mundurowych.

Główne zadania Rady Interesariuszy to: spotkania plenarne w roku akademickim, spotkania w zespołach zgodnie z potrzebami, opiniowanie nowych kierunków studiów lub opiniowanie modyfikacji i funkcjonowania poszczególnych kierunków, realizowanych tam programów nauczania, profilu absolwenta, stałe poszerzanie możliwości odbywania przez studentów praktyk studenckich i praktyk zawodowych, realizowanie wspólnych projektów naukowych, badawczych.

 

Tekst: kpt. Tomasz Głasek; foto: archiwum UŚ

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej