W ramach tygodnia mediacji funkcjonariusze Zakładu Karnego w Herbach zorganizowali dla osadzonych wiele różnych form przekazu najistotniejszych informacji dotyczących zagadnień związanych z mediacją.

"Dzięki mediacji konflikty ulatują"

Służba Więzienna czynnie włączyła się w promowanie mediacji w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji  oraz Tygodnia Mediacji w dniach 18- 22 października br.,  przebiegających pod hasłem „dzięki mediacji konflikty ulatują”. Osobom pozbawionym wolności były przekazane wszelkie informacje dotyczące celu, zasad i przebiegu mediacji funkcjonującą w polskim systemie prawnym. Przybliżenie zagadnień związanych z opisywaną procedurą, której można poddać każdy spór jest bardzo ważne i przydatne. Dzięki mediacji można bowiem szybko i skutecznie rozwiązać problemy w sposób akceptowalny dla stron, przy najmniejszym koszcie psychicznym, emocjonalnym i finansowym. Podstawowymi zasadami opisywanej formy są bowiem dobrowolności, bezstronności, neutralności, poufności, akceptowalności, bezinteresowności i szacunku.

Czym jest mediacja?

Mediacja jest pozasądową metodą rozwiązywania sporów. To dobrowolny, nieformalny i łagodny proces, w którym neutralny i bezstronny mediator pomaga stronom we właściwej komunikacji oraz osiągnięciu porozumienia i zawarciu ugody. Mediacja koncentruje się na tym, jakie są interesy stron i co każda ze stron uważa za sprawiedliwe -  tu wygrywają obie strony sporu. W przypadku sporu na tle prawnym celem mediacji jest jego zakończenie, zwłaszcza w postaci ugody zawartej przez strony w wyniku mediacji (ustalającej wysokość zadośćuczynienia, odszkodowania lub nakładającej na strony inne obowiązki i zobowiązania prawne). Mediacje różnią się od rozstrzygnięć autorytatywnych (w tym sądowych) przede wszystkim tym, że ich celem nie jest ustalenie, kto ma rację, ale wypracowanie rozwiązania jakie zadowala obie strony sporu i na jakie w związku z tym mogą one przystać dobrowolnie. Jest ona tańsza niż postępowanie sądowe oraz znacznie szybsza.
Wiedza dotycząca mediacji, przekazywana w trakcie prelekcji i pogadanek, pozwoli wielu osadzonym  na skorzystanie z tej formy pokojowego rozwiązywania konfliktów. Celem utrwalenia przekazywanych skazanym informacji w opisywanym zakresie, udostępniono również penitencjariuszom materiały, z których mogą oni skorzystać. Wielopłaszczyznowość korzyści, jakie niesie za sobą opisywana procedura jest niewątpliwa, stąd też tak olbrzymie znaczenie mają inicjatywy promujące ideę mediacji.

opracowanie i zdjęcia: kpt. Izabela Kapkowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej