Pora na podsumowanie realizacji Programu POWER w Zakładzie Karnym w Herbach

logopower.jpg

Rozwój zawodowy

Projekt pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowany jest przez więziennictwo w ramach Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 dofinansowany ze środków Unii Europejskiej wsparciem Programu „Praca dla Więźniów”. Inicjatywa ta ma głównie na celu wzrost aktywności zawodowej i społecznej osadzonych. W Zakładzie Karnym w Herbach przeprowadzono w trakcie trwania tego projektu łącznie 24 kursy: asystent / opiekun osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych,  brukarz, hydraulik, konserwator powierzchni płaskich, kucharz – kelner, monter instalacji wodno –kanalizacyjnych, murarz – tynkarz,  technolog robót wykończeniowych, stolarz, technolog robót wykończeniowych o specjalności glazurnik- posadzkarz.

Uzupełnienie programu „Praca dla więźniów”

Zapewnienie osobom pozbawionym wolności możliwości udziału w kursach zawodowych wpisuje się w ogólne działania podejmowane przez Służbę Więzienną  i skierowane na kompleksowe przygotowanie skazanych do właściwego funkcjonowania w społeczeństwie po zakończeniu kary oraz jest jedną z form odziaływań resocjalizacyjnych.  Inicjatywa ta stanowi również uzupełnienie programu „Praca dla więźniów”, gdyż znaczna część skazanych, którzy ukończyli kursy zawodowe w ramach programu POWER w Zakładzie Karnym w Herbach znajduje zatrudnienie. W Zakładzie Karnym w Herbach odsetek takich skazanych wynosi ok. 60 %.  W sytuacji, gdy osadzeni są zatrudniani odpłatnie, spłacają swoje zobowiązania, pomagają rodzinom itp.

Szansa na zmianę

Zaproponowane osadzonym kierunki kształcenia są dopasowane do zapotrzebowania rynku pracy i samych pracodawców. Podjęcie pracy przez osoby, które opuszczą mury więzienia niesie za sobą nie tylko korzyści dla nich i ich rodzin, ale również dla całego społeczeństwa. Nowe umiejętności zawodowe to dla skazanych szansa na zwiększenie zdolności do zatrudnienia, bez którego nie sposób uzyskać dochodów pozwalających na zabezpieczenie podstawowych potrzeb.

Opracowanie i zdjęcia: kpt. Izabela Kapkowska

 

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej