Za więzienne mury po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa wracają szkolenia zawodowe dla skazanych.

logopower.jpg

POWER w ZK Herby i OZ Lubliniec

Projekt pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowany jest przez więziennictwo w ramach Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 dofinansowany ze środków Unii Europejskiej wsparciem Programu „Praca dla Więźniów”. Inicjatywa ta ma głównie na celu wzrost aktywności zawodowej i społecznej osadzonych. Po przerwie spowodowanej sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju za więzienne mury wracają szkolenia zawodowe realizowane w ramach projektu POWER. W Oddziale Zewnętrznym w Lublińcu skazane już 27.07.2020 r. rozpoczęły szkolenie przygotowujące je do wykonywania pracy opiekuna/ asystenta osób starszych i niepełnosprawnych, natomiast mężczyźni odbywający karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Herbach dzisiaj tj. 28.07.2020 r. rozpoczęli kształcenie na kursie pn. technolog wykończenia wnętrz. Szkolenia odbywają się w małych grupach skazanych, w miarę możliwości na wolnym powietrzu, z zachowaniem wymogów sanitarnych.

Uzupełnienie programu „Praca dla więźniów”

Zapewnienie osobom pozbawionym wolności możliwości udziału w kursach zawodowych wpisuje się w ogólne działania podejmowane przez Służbę Więzienną i skierowane na kompleksowe przygotowanie skazanych do właściwego funkcjonowania w społeczeństwie po zakończeniu kary i stanowi jedną z form odziaływań resocjalizacyjnych.  Inicjatywa ta stanowi również uzupełnienie Rządowego Programu „Praca dla Więźniów”, gdyż znaczna część skazanych, którzy ukończyli kursy zawodowe w ramach programu POWER w Zakładzie Karnym w Herbach znajduje zatrudnienie.

Szansa na zmianę

Zaproponowane osadzonym kierunki kształcenia są dopasowane do zapotrzebowania rynku pracy i samych pracodawców. Podjęcie pracy, przez osoby, które opuszczą mury więzienia niesie za sobą nie tylko korzyści dla nich i ich rodzin, ale również dla całego społeczeństwa. Nowe umiejętności zawodowe to dla penitencjariuszy szansa na zwiększenie zdolności do zatrudnienia, bez którego nie sposób uzyskać dochodów pozwalających na zabezpieczenie podstawowych potrzeb.

opracowanie: kpt. Izabela Kapkowska
zdjęcia: SW

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej