Praca jako jedno z najefektywniejszych oddziaływań w resocjalizacji osadzonych.

„Praca oddala od nas trzy wielkie niedole: nudę, występek i ubóstwo” (Wolter)

W procesie resocjalizacji Służba Więzienna podejmuje szereg różnorodnych działań, które pozwalają zrealizować podstawowy cel, jakim jest wzbudzenie w osadzonym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymania się od powrotu do przestępstwa. Jednym z najistotniejszych elementów oddziaływania niewątpliwie jest praca, która uczy osadzonych obowiązkowości, odpowiedzialności zarówno za inne osoby jak i za powierzony do pracy sprzęt, uczciwości, sumienności, rzetelności oraz pozwala zdobyć nowe umiejętności, które mogą się okazać przydatne po wyjściu na wolność. Zatrudnienie daje szansę osadzonym na sprawdzenie siebie, podwyższenie samooceny, a jednocześnie ma ogromne znaczenie w wymiarze społecznym. Dzięki uzyskanym dochodom mogą spłacać swoje zobowiązania wobec osób prywatnych, ale również instytucji państwowych.

Miejsca pracy dla osadzonych

Dzięki staraniom administracji Zakładu Karnego w Herbach, jeszcze w tym roku do grona kontrahentów zewnętrznych zatrudniających osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w tutejszej jednostce dołączy kolejny. Skazani wykonują prace odpłatne oraz nieodpłatne, o których mowa w kodeksie karnym wykonawczym. Pracodawcy, którzy od wielu lat współpracują z jednostką są usatysfakcjonowani zaangażowaniem, jakie wykazują skazani w wykonywanie powierzonych im obowiązków. Do niewątpliwych sukcesów Służby Więziennej w procesie resocjalizacji należy zatrudnianie osadzonych przez pracodawców już po opuszczeniu murów więzienia. Taka sytuacja świadczy również o wysokiej jakości pracy świadczonej przez tych pracowników.

Zatrudnienie w statystykach

W Zakładzie Karnym w Herbach ponad 64 % osób odbywających karę pozbawienia wolności jest zatrudnionych. Na wysokim poziomie utrzymuje się również zatrudnianie osadzonych w Oddziale Zewnętrznym w Lublińcu kobiet, gdzie procent zatrudnienia wynosi ponad 57 %. Wielu z tych osadzonych wykonuje prace odpłatne na rzecz kontrahentów zewnętrznych. O powszechności zatrudnienia w ww. jednostkach świadczy fakt, że prawie 97 % osadzonych z grupy zdolnych do pracy jest zatrudniona. Skazani mężczyźni i kobiety za więziennymi murami pracują m.in w bibliotece, warsztatach, kuchni oraz w branży motoryzacyjnej dla kontrahentów zewnętrznych. Osadzeni zatrudnieni poza terenem jednostek penitencjarnych m.in. wykonują prace w branży betoniarskiej czy też na rzecz lokalnego Nadleśnictwa.

Warto zatrudniać osadzonych

Nadal poszukujemy pracodawców, którzy chcieliby zatrudnić osoby odbywające karę pozbawienia wolności. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że zatrudnianie skazanych przynosi wymierne korzyści dla zatrudniającego, a dla skazanych jest niezwykle istotną formą resocjalizacji. Kontrahenci oraz podmioty pozawięzienne zatrudniające osoby pozbawione wolności podkreślają duże zaangażowanie skazanych w wykonywaną pracę, ich fachowość oraz właściwą postawę w pracy. Firmy zainteresowane współpracą i poznaniem szczegółowych warunków zatrudniania osadzonych i korzyści dla pracodawców prosimy o kontakt pod nr tel. 34 352 81 37 (praca dla osadzonych mężczyzn) lub pod nr. tel. 34 352 96 17 (praca dla osadzonych kobiet) bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej: zk_herby@sw.gov.pl.

Opracowanie: kpt. Izabela Kapkowska,
zdjęcia: z arch. jednostki

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej