1 kwietnia br. rozpoczyna się nabór na I rok studiów stacjonarnych na kierunku Penitencjarystyka dla kandydatów na funkcjonariuszy w służbie kandydackiej Służby Więziennej

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie jest uczelnią zawodową służb państwowych i została utworzona w dniu 31 sierpnia 2018 roku przez Ministra Sprawiedliwości.
W świetle ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1542 z późn. zm.) Uczelnia jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej, posiadającą osobowość prawną i działającą na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.). Celem utworzenia studiów stacjonarnych I stopnia w służbie kandydackiej w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie na kierunku Penitencjarystyka jest przygotowanie funkcjonariuszy więziennictwa do realizacji zadań wynikających z ustawy o Służbie Więziennej.

Na studia może zostać przyjęta osoba, która pozytywnie przejdzie proces rekrutacji zamieszczony na stronie Uczelni www.wskip.edu.pl.  W czasie trwania studiów studenci są skoszarowani, a Uczelnia zapewnia bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie. Studenci otrzymują również uposażenie, którego wysokość uzależniona jest od posiadanego stopnia SW. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się
w październiku 2019r. i będą prowadzone w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej
w Kaliszu.

Studia stacjonarne I stopnia w służbie kandydackiej będą kończyły się egzaminem licencjackim i możliwością przystąpienia do egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych. Absolwenci otrzymają dyplom – tytuł licencjata oraz akt nadania stopnia młodszego chorążego Służby Więziennej. Planowane do realizacji studia stacjonarne II stopnia w służbie kandydackiej będą kończyły się egzaminem magisterskim i możliwością przystąpienia do egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerskim. Absolwenci otrzymają dyplom – tytuł magistra oraz akt nadania stopnia podporucznika Służby Więziennej.

Absolwenci I i II stopnia studiów w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie mają gwarancję zatrudnienia jako funkcjonariusze w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej w całej Polsce.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej