Kursy zawodowe dla skazanych to szansa na prawidłową readaptację społeczną.

Nowe kwalifikacje – Nowe możliwości

            Grupa kolejnych skazanych uzyskała kwalifikacje zawodowe, które z pewnością pomogą im na rynku pracy po opuszczeniu murów więzienia. Natomiast zatrudnienie i uzyskiwanie dochodów pozwalających zabezpieczyć podstawowe potrzeby życiowe stanowią jeden z czynników zwiększających szansę na życie zgodne z literą prawa. Kursy te są organizowane w ramach projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”. Projekt ten jest realizowany jest przez więziennictwo zgodnie z Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej i stanowiącym wsparcie Programu „Praca dla Więźniów”. Ta forma oddziaływań resocjalizacyjnych ma głównie na celu wzrost aktywności zawodowej i społecznej osadzonych.   

Resocjalizacja przez naukę i pracę

Resocjalizacja – to ogół działań powodujących uczenie się tych ról społecznych, które mają uchronić osadzonych przed powrotem do przestępstwa i pozwolić na poprawną readaptację społeczną po zwolnieniu z zakładu karnego. Zatem wszystkie działania podejmowane przez zakład karny należy uznać za działania resocjalizacyjne.  Oddziaływania mające na celu wzbudzenie w osadzonym woli współdziałania w kształtowaniu społecznie pożądanych postaw są zindywidualizowane i uwzględniają wiele aspektów odnoszących się do konkretnego skazanego. Najskuteczniejszą formą tych oddziaływań jest niewątpliwie nauka i praca, co zostało wyraźnie określone w art. 67 Kodeksu karnego wykonawczego.

Opracowanie i zdjęcia: kpt. Izabela Kapkowska
 

    

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej