W ramach porozumienia między raciborską Służbą Więzienną a Urzędem Miasta w raciborskich szkołach rozpoczęto prowadzenie prelekcji przez funkcjonariuszy Zakładu Karnego.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ nas wszystkich

O prawnej odpowiedzialności karnej osób nieletnich w raciborskich szkołach podstawowych mówili Krzysztof Thym i Piotr Król – wychowawcy z raciborskiej jednostki penitencjarnej.

- O odpowiedzialności musimy pamiętać na każdym etapie naszego życia. Już od lat najmłodszych jesteśmy odpowiedzialni za wykonywanie podstawowych zadań domowych, realizację obowiązku szkolnego i wiele innych rzeczy, które na pozór wydają nam się błahe i mało istotne - rozpoczęli zajęcia z uczniami klas siódmych raciborscy funkcjonariusze.

Kiedy za zachowania odpowiadamy z Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, kiedy zaczyna się nasza odpowiedzialność cywilna, kiedy ponosimy odpowiedzialność z kodeksu pracy, a kiedy rozpoczyna się odpowiedzialność karna to tylko niektóre z pytań, na które odpowiedzi znaleźli uczniowie szkół podstawowych podczas spotkania z funkcjonariuszami Służby Więziennej Zakładu Karnego w Raciborzu.

Celem naszej pracy oprócz wypełniania zadań ustawowych jest także zaangażowanie w prowadzone różnego rodzaju oddziaływań profilaktycznych i zapobieganie wkraczaniu na drogę przestępczą jeszcze przed osiągnięciem pełnoletności. Staramy się uwrażliwić dzieci i młodzież na zachowania mogące zakończyć się złamaniem prawa.

Raciborscy wychowawcy omówili także szczegółowo zagadnienia związane z powyższym pojęciem, a także przedstawili pokrótce szereg oddziaływań, jakim są poddawane osoby młodociane, czyli takie, które w momencie popełniania przestępstwa znajdują się pomiędzy 18 a 21 rokiem życia, lub które w momencie orzekania nie ukończyły lat 24.

Podczas spotkania nie zabrakło pytań dotyczących codziennego wypełniania obowiązków służbowych, użycia środków przymusu bezpośredniego czy specyfiki raciborskiej jednostki.

WySZKOLENI

W ciągu roku w raciborskim Zakładzie Karnym realizowanych jest kilkanaście programów profilaktycznych, które mają przeciwdziałać prokryminalnym postawom, a także pokazywać skutki niewłaściwych zachowań i łamania prawa, którego osoby dopuszczają się na wolności. Omówienie skutków pozbawienia człowieka wolności to tylko nieliczne z zagadnień poruszanych w trakcie zajęć.

Tym razem zajęcia przybrały nieco inną formę. Funkcjonariusze Służby Więziennej rozpoczęli zajęcia w ramach lekcji w raciborskich szkołach.

- Służba Więzienna realizuje na co dzień wiele zadań związanych między innymi z zapewnieniem bezpieczeństwa i ochrony, a także szeroko rozumianym procesem resocjalizacji osób zdemoralizowanych. Większość naszej pracy odbywa się za „więziennymi murami”, dlatego niejednokrotnie trudno dostrzec codzienne starania, jakie są poczynione, aby wzbudzić w skazanym wolę współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw – informuje Piotr Król, jeden z wychowawców prowadzących zajęcia. Skutkiem wizyt takich jak ta, ma być ograniczenie przestępczości nieletnich poprzez wskazanie młodym ludziom konsekwencji ich wyborów życiowych. - dodaje.

W prowadzonych lekcjach w placówkach oświatowych oprócz Służby Więziennej biorą także udział przedstawiciele pozostałych służb mundurowych: Policji, Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej.

...jeszcze więcej

Prawna odpowiedzialność karna osób nieletnich to tylko jedno z zagadnień, jakie w 2019 roku przedstawią funkcjonariusze Służby Więziennej uczniom raciborskich szkół. Realizowane porozumienie zakłada także zajęcia z doradztwa zawodowego wśród uczniów ostatniej klasy szkoły podstawowej.

- Wiele zagadnień przekażemy podczas prowadzonych lekcji w pomieszczeniach szkolnych klas. Postaramy się także, żeby część zajęć z doradztwa uczniowie odbyli w specjalnie do tego celu przeznaczonych pomieszczeniach Izby Tradycji zawierającej wiele elementów które przybliżą odwiedzającym specyfikę naszej codziennej służby. – informują prowadzący.


 

Tekst: Piotr Król/ZK Racibórz

Zdjęcia. Krzysztof Thym; Piotr Król/ZK Racibórz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej