Mając na uwadze konieczność podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz mając na uwadze zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego, zarządza się co następuje:

Na podstawie art. 13 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1427 wraz z późn. zm.), art. 247 § 1 Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2019 poz. 676 wraz z późn. zm.) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. Poz. 491 wraz z późn. zm.); mając na uwadze konieczność podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz mając na uwadze zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego, zarządza się co następuje:

§        1.    Począwszy od dnia 24 marca 2020 r. od godziny 6:00, na terenie Zakładu Karnego w Raciborzu na okres 7 dni, wstrzymuje się:
zatrudnienie osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych;
udzielanie osadzonym widzeń;
odprawianie nabożeństw i udzielanie posług religijnych.
 
§        2.    O wydaniu niniejszego zarządzenia bezzwłocznie powiadamia się właściwego Sędziego Penitencjarnego Sądu Okręgowego w Gliwicach, VII Wydziału Penitencjarnego i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych.

§        3.    Treść niniejszego zarządzenia podlega niezwłocznemu:
podaniu do wiadomości wszystkich osadzonych w Zakładzie Karnym w Raciborzu;
zamieszczeniu na stronie internetowej Zakładu Karnego w Raciborzu;
wywieszeniu na tablicy informacyjnej przy wejściu do Zakładu Karnego w Raciborzu.

§        4.    Ewentualne przedłużenie ograniczeń wskazanych w § 1, nastąpi na zasadach określonych w art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.

§        5.    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rozmiar: 493.7 kB
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej