W sprawie przywrócenia realizacji widzeń określonych w art. 105a Kodeksu Karnego Wykonawczego z zachowaniem przyjętych zasad bezpieczeństwa epidemicznego w Zakładzie Karnym w Raciborzu.

Od dnia 19.07.2021 r. przywrócono możliwość realizacji widzeń, których ilość w miesiącu została zwiększona zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z podgrupy klasyfikacyjnej. Ponadto będzie możliwość zrealizowania prawa do dodatkowego widzenia z dziećmi dla skazanego, który sprawuje stałą pieczę nad dzieckiem do 15 roku życia.

Widzenia będą realizowane na zasadach określonych w art. 105a KKW, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemicznego.

  1. W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie, chyba że dyrektor zakładu karnego, w uzasadnionych wypadkach wyrazi zgodę na udział większej liczby osób. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.

  2. Widzenia odbywają się pod nadzorem funkcjonariusza, przy oddzielnym stoliku bez stosowania zabezpieczenia uniemożliwiającego bezpośredni kontakt.

  3. Obowiązuje zakaz kontaktu fizycznego pomiędzy osadzonym a osobami odwiedzającymi.

  4. Zarówno osoby odwiedzające jak i osadzeni, w trakcie widzenia zobowiązani są do używania maseczek w celu zakrywania ust i nosa oraz do dezynfekcji rąk przed rozpoczęciem widzenia. Maseczki mogą być zdjęte wyłącznie na czas spożywania artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających w kantynie jednostki.

  5. Obowiązuje obligatoryjny pomiar temperatury osób odwiedzających i osadzonych.

  6. Kąciki zabaw dla dzieci pozostaje zamknięty.

  7. Pozostaje system mailowej lub telefonicznej rejestracji rodzin oraz osób bliskich na widzenia.

  8. W pozostałym zakresie będą stosowane ogólnie obowiązujące przepisy, w szczególności wydane przez Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Zdrowia, dotyczące przestrzegania zasad sanitarnych.

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej