DYREKTOR OKRĘGOWY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W KATOWICACH zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1427 z późn. zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1631) ogłasza rozpoczęcie procedury kwalifikacyjnej nr 3/2020 dla kandydatów do Służby Więziennej na terenie podległym Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Katowicach zarządzając wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego w poszczególnych jednostkach organizacyjnych na następujące stanowiska:

ZAKŁAD KARNY W RACIBORZU 
47-400 Racibórz, ul. Eichendorffa 14 


Kierowca działu kwatermistrzowskiego - 1 etat
Wymagane min. wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz prawo jazdy kat. B,C i D
Rozkład czasu służby w systemie jednozmianowym, w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności. 
Przewidywalny termin zatrudnienia – 15.06.2020 r. 

Strażnik działu ochrony 1-3 etatów
Wymagane min. wykształcenia średnie lub średnie branżowe. 
Jednostka przeznaczona do odbywania kary pozbawienia wolności oraz wykonania tymczasowego aresztowania przez mężczyzn.
Rozkład czasu służby w systemie wielozmianowym, w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności – dozorowanie osadzonych podczas przemieszczania się po terenie jednostki, konwojowanie osadzonych, służba z bronią palną, przy zwiększonej dyspozycyjności, dokonywanie kontroli osobistych. Podwyższone ryzyko wystąpienia sytuacji trudnych, praca wymaga podporządkowania się hierarchicznej strukturze.
Przewidywalny termin zatrudnienia – 03.08.2020 r.

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:
W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:
1) posiadająca obywatelstwo polskie;
2) posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;                                                              
3) korzystająca z pełni praw publicznych;                                                                                      
4) która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;                                  
5) która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne, przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
6) dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach
o ochronie informacji niejawnych;
7) posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
8) posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.
WYMAGANE DOKUMENTY ORAZ TERMIN I MIEJSCE ICH SKŁADANIA:
Kandydat do służby składa następujące dokumenty:
⦁    podanie adresowane do Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Katowicach o przyjęcie do służby ze wskazaniem działu służby i stanowiska, o które się ubiega; 
UWAGA: W PODANIU PROSZĘ PODAĆ ADRES E-MAIL DO KONTAKTU
⦁    wypełnioną ankietę personalną, będącą załącznikiem nr 1. do ogłoszenia;
UWAGA: obowiązuje wydruk dwustronny, proszę odpowiadać pełnym zdaniem na wszystkie pytania zawarte w ankiecie; proszę nie wypełniać ostatniego oświadczenia– kandydata przyjmowanego do Służby Więziennej, składane w dniu przyjęcia do służby.
⦁    kserokopie świadectw pracy lub służby (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej); 
⦁    kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, (w tym również świadectwo ukończenia szkoły średniej w przypadku posiadania wykształcenia wyższego), oraz kserokopie dokumentów potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji i uprawnień (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);
⦁    kserokopia książeczki wojskowej z dokonanym wpisem o przeniesieniu do rezerwy (oryginał do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);
⦁    oświadczenie kandydata o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej (załącznik nr 2);
⦁    zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego ( załącznik nr 3);
⦁    kserokopia dowodu osobistego.

 

DALSZE INFORMACJE DOSTĘPNE W PONIŻSZYCH ZAŁĄCZNIKACH
 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej