W ramach prowadzonych oddziaływań resocjalizacyjnych Dyrektor Zakładu Karnego w Raciborzu płk Grzegorz Kosiński podpisał porozumienie ze Śląską Fundacją Błękitny Krzyż z siedzibą w Bielsku – Białej, reprezentowaną przez lek. med. Romana Wojnara – Dyrektora Fundacji.

Porozumienie dotyczy zakresu i trybu współpracy na rzecz skazanych przebywających w Zakładzie Karnym w Raciborzu, zagrożonych wykluczeniem społecznym. W dokumencie tym określono zasady: prowadzenia programów readaptacji społecznej skazanych, działalności informacyjnej w zakresie form pomocy oferowanych przez Fundację dla osób zwalnianych z zakładów karnych i aresztów śledczych (m in. zapoznanie z ofertą Miejskiego Ośrodka Terapii Uzależnień, działającego w ramach Fundacji) oraz pracy ze skazanymi aplikującymi o umieszczenie po zwolnieniu w Ośrodku Readaptacyjnym Śląskiej Fundacji Błękitny Krzyż w Bielsku-Białej.

W ramach współpracy organizowane będą na terenie Zakładu Karnego w Raciborzu spotkania grupowe i indywidualne. Realizowana będzie praca ze skazanymi ubiegającymi się o przyjęcie do Ośrodka Readaptacyjnego Śląskiej Fundacji Błękitny Krzyż w Bielsku-Białej, a znajdującymi się w okresie do 6 miesięcy przed terminem końca kary lub przewidywanym terminem warunkowego przedterminowego zwolnienia. Zawarte porozumienie pozwoli osobom przebywającym na terenie raciborskiej jednostki na zmianę swojej sytuacji po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności. Zmianę dotychczasowego stylu życia – poprzez otrzymaną szansę w warunkach izolacji więziennej. Porozumienie to jest formą oddziaływań przedsiębranych przez Służbę Więzienną w ramach procesu resocjalizacji osób pozbawionych wolności.

Tekst: por. Maciej Konior

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej