21 marca 2023 roku w Zakładzie Karnym w Raciborzu odbyła się roczna odprawa kierownictwa jednostki z udziałem ppłk. Pawła Golanki – Zastępcy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Katowicach.

Zakład Karny w Raciborzu wizytował Zastępca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Katowicach ppłk Paweł Golanka. Obecność Dyrektora Okręgowego była związana z coroczną odprawą służbową z kierownictwem Zakładu Karnego w Raciborzu. Dyrektor zapoznał się z sytuacją naszej jednostki w oparciu o szczegółowe relacje kierowników poszczególnych działów jak i całościowy opis funkcjonowania jednostki dokonany przez Dyrektora Zakładu Karnego w Raciborzu ppłk Macieja Koniora.

Rok 2022 był okresem wyzwań dla kierownictwa Zakładu Karnego w Raciborzu. Realizowanych było szereg inwestycji poprawiających infrastrukturę jednostki penitencjarnej, zarówno pod kątem poprawy warunków pełnienia służby jak i optymalizacji kosztów utrzymania Zakładu Karnego w Raciborzu. Rozpoczęto również inwestycje związane z rozbudową i przebudową jednostki a także z budową bloków mieszkalnych dla funkcjonariuszy. Wdrożone zostały również zmiany wprowadzone w wyniku wrześniowej nowelizacji kodeksu karnego wykonawczego oraz innych ustaw wpływających na wykonywanie kary pozbawienia wolności. W ocenie Dyrektora Okręgowego SW w Katowicach kierownictwu ZK w Raciborzu i załodze udało się właściwie wypełnić zadania, które zostały postawione do wykonania. Również w sytuacjach kryzysowych funkcjonariusze wykazali się postawą, która wskazuje że personel ZK w Raciborzu cechuje profesjonalizm i gotowość do działania wykraczającego poza formalny zakres obowiązków.

Tekst i zdjęcia: st. szer. Justyna Poznakowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej