Zakład Karny w Raciborzu poszukuje kontrahentów zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie zakładu karnego oraz zainteresowanych współpracą opartą na zatrudnieniu skazanych.

Dysponujemy kilkoma pomieszczeniami, o sporej powierzchni użytkowej, dedykowanymi na potrzeby zainteresowanych podmiotów. Pomieszczenia posiadają wszystkie media oraz mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb kontrahenta.

Dla osób skazanych praca jest jednym z czynników wpływających na przebieg procesu resocjalizacji. W związku z powyższym zatrudnienie jest bardzo pożądane zarówno dla skazanych, jak i spełnia ważne cele społeczne w readaptacji osób pozbawionych wolności. Pracodawcy poszukują i pozyskują pracowników zmotywowanych, sumiennych, zdyscyplinowanych często wysoko wykwalifikowanych. Skazani są ponadto pod stałym dozorem funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Korzyści dla przedsiębiorcy:

  • pracodawcę obowiązują przepisy kodeksu karnego wykonawczego (m.in. 14 – dniowe zwolnienie od pracy po roku nieprzerwanej pracy). Pracodawca zwolniony jest z obowiązku stosowania przepisów prawa pracy (z wyjątkiem przepisów dotyczących czasu pracy oraz BHP),
  • pracodawca ma możliwość obniżenia kosztów zatrudnienia skazanych w postaci zwrotu ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia osób pozbawionych wolności w wysokości 35% kwoty brutto wypłaconych wynagrodzeń,
  • w przypadku skierowania do pracy nie ma potrzeby zawierania indywidualnych umów o zatrudnieniu osób pozbawionych wolności (zatrudniony skazany nie staje się pracownikiem zatrudniającego w rozumieniu prawa pracy),
  • pracodawca jest zwolniony z obowiązku odprowadzania składki zdrowotnej za zatrudnienie osoby pozbawionej wolności, a osoby pozbawione wolności nie są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem chorobowym,
  • skazanemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze godzin przysługuje wynagrodzenie zapewniające osiągnięcie, co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, przy czym wynagrodzenie naliczane jest proporcjonalnie do faktycznie przepracowanych godzin,
  • kontrahent zatrudniający skazanych ma prawo wnioskowania o zmianę miejsca i rodzaju pracy lub o wycofanie osoby pozbawionej wolności z zatrudnienia bez zachowania formy i terminów przewidzianych w prawie pracy,
  • miejsce zatrudnienia jest pod stałym nadzorem wykwalifikowanej kadry zakładu karnego.

Osadzeni chętnie podejmują pracę w trakcie odbywania kary, bowiem ta niesie wiele korzyści. Skazani spłacają swoje zobowiązania, mają środki na swoje potrzeby, czy wspomagają swoje rodziny. Część środków gromadzi się na ich kontach i co najistotniejsze pracującym inaczej upływa czas spędzany w odosobnieniu. Z kolei dla pracodawców współpraca z Zakładem Karnym może stanowić rozwiązanie braków kadrowych wśród pracowników.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej