21 kwietnia br. w Zakładzie Karnym w Chełmie odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę pawilonu mieszkalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wydarzeniu towarzyszyła ceremonia podpisania aktu erekcyjnego.

W wydarzeniu udział wzięli: dr Marcin Romanowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, płk Krzysztof Stefanowski, zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, płk Cyprian Bas Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie, ppłk Dariusz Kossyk, Dyrektor Zakładu Karnego w Chełmie, przedstawiciele Państwowego Przedsiębiorstwa Przemysłu Metalowego „Pomet” Wronki, Krystian Woś prezes zarządu TEXOM Sp. z o.o. oraz  przedstawiciele duchowieństwa.

Informacja o inwestycji

Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa pawilonu zakwaterowania osadzonych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Zakładzie Karnym w Chełmie”, zostanie sfinansowane w ramach ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022 – 2025” o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2022-2025”. W ramach realizacji określonego w art. 9 pkt 4 cytowanej ustawy, przedsięwzięcia nr 4 pn. „Pozyskanie nowych miejsc zakwaterowania osadzonych oraz odtworzenie i poprawa infrastruktury jednostek organizacyjnych Służby Więziennej”.

Wykonawcą zadania inwestycyjnego jest Państwowe Przedsiębiorstwa Przemysłu Metalowego „Pomet” Wronki, generalnym realizatorem zadania jest firma TEXOM Sp. z o.o.

Inwestycja obejmuje: budowę podpiwniczonego czterokondygnacyjnego pawilonu mieszkalnego typu zamkniętego dla 258 osadzonych; budowę nowego muru zewnętrznego wraz z wygrodzeniem wewnętrznym; rozbudowę istniejącej sali widzeń, dostosowanej do potrzeb jednostki o zwiększonej pojemności; przebudowę istniejących sieci oraz budowę przyłączy do nowo powstałego pawilonu; utwardzenie dróg dojazdowych z kostki brukowej; budowę dziesięciu żelbetowych pól spacerowych wraz z galeryjką; budowę placu rekreacyjno-sportowego; prace rozbiórkowe istniejącego muru, wyburzenia magazynu ziemiopłodów oraz usunięcia fundamentów starej drukarni.

Inwestycja w pełni wpisuje się w założenia zainicjowanego przez Ministra Sprawiedliwości „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2022–2025zakładającego kontynuację pozytywnych zmian, jakie od kilku lat zachodzą w Służbie Więziennej. Zmian, które w pierwszej kolejności ukierunkowane są na poprawę warunków pełnienia służby oraz bezpieczeństwa funkcjonariuszy podczas codziennych działań ochronnych i resocjalizacyjnych. Zmian polegających też na pozyskiwaniu dodatkowych miejsc zakwaterowania i zatrudnienia osadzonych w jednostkach penitencjarnych, wprowadzaniu i stosowaniu nowoczesnych i ekologicznych technologii, które znacząco wpływają na zmniejszenie kosztów eksploatacji oraz zapewniają bardziej ekonomiczne funkcjonowanie jednostki.

Podczas uroczystości w swoim przemówieniu wiceminister sprawiedliwości dr Marcin Romanowski podkreślał, jak ważne są takie inwestycje, dzięki którym możemy jeszcze bardziej zadbać o bezpieczeństwo obywateli naszego kraju. Ważnym jest, aby sprawcy przestępstw mogli wrócić do społeczeństwa poprzez działania resocjalizacyjne i readaptacyjne, w tym pracę. Możemy pochwalić się ogromnym sukcesem, ponieważ każdy osadzony, który może być zatrudniony pracuje, dzięki czemu ma możliwość spłacania swoich zobowiązań alimentacyjnych, a przede wszystkim nie pozostaje bezczynny. Poprzez zaangażowanie w pracę i codzienny wysiłek osadzeni mają możliwość nabywania umiejętności niezbędnych do życia w społeczeństwie.

Zakończenie rozpoczynającej się inwestycji, które nastąpi pod koniec 2024 roku, pozwoli na pozyskanie dodatkowych miejsc zakwaterowania i zatrudnienia skazanych. W przypadku chełmskiej jednostki powstanie pawilon mieszkalny dla 258 osadzonych. Zwiększenie zaludnienia zakładu przyczyni się ponadto do powstania dodatkowych miejsc pełnienia służby dla nowych funkcjonariuszy. Podczas uroczystości zastępca płk Krzysztof Stefanowski podkreślał, iż ta inwestycja to dowód na to, że pozytywne zmiany, jakie zachodzą w Służbie Więziennej od kilku lat będą kontynuowane. - Wciąż dążymy do poprawy warunków pełnienia służby oraz bezpieczeństwa funkcjonariuszy. Zależy nam, aby swoje obowiązki zawodowe wykonywali w godnych warunkach.

Aktualna pojemność jednostki wynosi 706 miejsc. Dzięki rozbudowie wzrośnie o 258 miejsc. Budowa nowego pawilonu oznacza szereg korzyści, w tym: poprawa warunków pełnienia służby oraz bezpieczeństwa funkcjonariuszy i pracowników cywilnych; dodatkowe miejsca zakwaterowania osadzonych; realizacja programów readaptacyjnych i efektywnej terapii dzięki nowoczesnej infrastrukturze; zwiększenie skuteczności oddziaływań resocjalizacyjnych i obniżenie poziomu powrotności do przestępstwa.

Rozbudowa istniejącej sali widzeń wpłynie na poprawę komfortu i bezpieczeństwa podczas widzeń dla funkcjonariuszy odpowiedzialnych za ich realizację, a także członków rodzin osadzonych.

Informacje o jednostce

Zakład Karny w Chełmie to jednostka penitencjarna podległa Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Lublinie. Jest zakładem karnym typu zamkniętego przeznaczonym dla skazanych mężczyzn recydywistów penitencjarnych z oddziałem aresztu śledczego, oddziałami typu półotwartego dla mężczyzn oraz oddziałem terapeutycznym dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo.

 

opracowanie: kpt. Edyta Radczuk, zespół prasowy ZK Chełm;

zdjęcia: szer. Anna Szwalikowska  

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej