W ramach zawartego porozumienia o współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie a Zakładem Karnym w Chełmie działamy na wysokim poziomie pomimo trudnego czasu zwiazanego z pandemią.

Realizacja programów readaptacji społecznej

Wspólnie z doradcami zawodowymi z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Filia w Chełmie nie ustajemy w realizacji przeciwdziałania pogłębianiu się zjawiska izolacji i wykluczenia społecznego osób opuszczających Zakład Karny w Chełmie. Reallizacja programów readaptacji społecznej skazanych " Twoja szansa" oraz " Klub Pracy" jest ważnym elementem w pracy resocjalizacyjnej oraz późniejszej readaptacji społecznej.

Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych 

Skazani przystępują do badania kwestionariuszem zainteresowań i predyspozycji zawodowych, który ma na celu pomócosobom poszukującym pracy lub bezrobotnym w poznaniu własnych zainteresowań, predyspozycji, umiejętności zawodowych jak również potencjalnych możliwości rozwoju. Test stosowany jest przez doradców zawodowych podczas udzielanych porad zawodowych indywidualnych i ma zastosowanie w odniesieniu do osób dorosłych - bezrobotnych i poszukujących pracy. Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych ma pomóc osobom w podejmowaniu adekwatnych i optymalnych decyzji zawodowych lub edukacyjnych. Na podstawie wyników Kwestionariusza Zainteresowań Zawodowych doradca zawodowy dokonuje diagnozy zainteresowań, mającej postać profilu, obejmującego wyniki poszczególnych skal testu. Profil umożliwia przekazanie osobie badanej większej ilości informacji o niej, wskazówek, czy wręcz ostrzeżeń przed nietrafnymi decyzjami. Szeroki profil umożliwia elastyczne zastosowanie wyniku w zależności od problemu, na którym znajduje się obecnie osoba badana. To dzieki takiej szerokiej działalności, jako jednostka penitencjarna możemy wybrać odpowiednio kierunki kształcenia zawodowego i przygotować skazanych do pracy po ukonczeniu precyzyjnych kursów zawodowych.

Materiały promocyjne

Dzięki współpracy otrzymaliśmy ogrom materiałów promocyjnych do zatrudnienia i odnalezienia się w środowisku pracy. Skazani zostali wyposażeniu w pakiety informacyjne dostępne we wszystich oddziałach mieszkalnych. Po przez nasze działania, podnosimy świadomość środowiska izolowanego, propagujemy u osadzonych wartości sprzyjające postawom prospołecznym i sprawną readaptację społeczną, a także wdrażamy zapobieganie przestępczości. Szerzymy nawyki pracy oraz propagujemy pozytywne efekty podejmowania zatrudnienia.

Współpraca z podmiotami o których mowa w art. 38§1 Kkw  

Działania w w/w porozumieniu mają na celu zwiększenie efektywności działania organów państwowych oraz wzmocnienie praworządności oraz uświadomienie osadzonym, że dzięki kontaktom z podmiotami w myśl art. 38§1 Kkw będą mieli możliwość wyrobienia pozytywnych zachowań społecznych.

 

Tekst i foto: Elżbieta Rabczewska

opracował kpt. Łukasz Bielak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej