Realizując zamierzenia rządowego Programu „Praca dla więźniów" 25 czerwca br. w Zakładzie Karnym w Chełmie odbyło się uroczyste otwarcie hali produkcyjnej sfinansowanej ze środków pochodzących z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy.

Program modernizacji Służby Więziennej

Dzięki rządowemu programowi modernizacji Służby Więziennej i pozyskaniu nowych środków Zakład Karny w Chełmie staje się nowoczesną, bardziej efektywną jednostką realizującą swoje ustawowe obowiązki. Zmiany są widoczne i odczuwalne. Wdrożenie Programu stwarza optymalne warunki do realizacji powierzonych nam zadań oraz gwarantuje istotną poprawę sprawności i skuteczności działania. Jednocześnie pozwala na podniesienie poziomu bezpieczeństwa wewnątrz jednostki penitencjarnej i tym samym skuteczną realizację zadań związanych z readaptacją społeczną osadzonych.

Program „Praca dla Więźniów”

W 2016 roku ówczesny Wiceminister Sprawiedliwości Patryk Jaki zainicjował program „Praca dla Więźniów”, który jest realizowany przez Służbę Więzienną. Jest to program wspierania szeroko rozumianej readaptacji społecznej osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych, a w szczególności ich aktywizacji zawodowej.

2 października 2019 Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro, a także Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości dr Marcin Romanowski w myśl założeń programu zapowiedzieli realizację nowej inwestycji w Zakładzie Karnym w Chełmie - budowę hali produkcyjnej. Miasto Chełm przekazało nieruchomości oraz grunt w trwały zarząd dla Zakładu Karnego w Chełmie w postaci budynku hali produkcyjnej wraz z gruntem powierzchni ponad 5 tys. m2 usytuowaną w pobliżu ulicy Kolejowej 112.

25 października 2019 r. podpisano umowę na roboty budowlane z Przedsiębiorstwem Państwowym PEPEBE we Włocławku, a przedsięwzięcie było realizowane ze środków Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 5 800 000 zł. Prace budowlane w całości zostały ukończone w lutym bieżącego roku. W dniu 31 marca 2021 r. Dyrektor Zakładu Karnego w Chełmie ppłk Andrzej Weremko podpisał umowę dzierżawy z Prezesem Spółki „Arbor” z siedzibą w Wyrykach Kamilem Górniakiem.

Nowe miejsca pracy dla skazanych

Realizacja inwestycji umożliwi powstanie nowych miejsc pracy. Na terenie hali przy produkcji wszelkiego rodzaju opakowań drewnianych, w tym skrzynek czy palet znajdzie zatrudnienie ta część skazanych z jednostki, która z uwagi na względy bezpieczeństwa, nie miała szans na podjęcie pracy poza murami więzienia. Takie rozwiązanie pozwoli na objęcie zatrudnieniem szerszej grupy skazanych i wpłynie na wzrost poziomu zatrudnienia w tej jednostce.

W okręgu lubelskim to już drugie, po Zakładzie Karnym we Włodawie przedsięwzięcie, które ma na celu realizację skutecznej readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności. Zatrudnienie, jako jedno z priorytetowych oddziaływań penitencjarnych oprócz korzyści ekonomicznych, uczy systematyczności, poczucia obowiązku, kształtuje sumienność i odpowiedzialność. Wspiera zachowania pozwalające prawidłowo funkcjonować po opuszczeniu jednostki penitencjarnej.

W wydarzeniu udział wzięli m.in.: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwosci dr Marcin Romanowski, Anna Dąbrowska- Banaszek- poseł na Sejm RP, Sebastian Trojak Członek Zarządu Województwa Lubelskiego reprezentujący Marszałka Województwa Lubelskiego, Bolesław Gzik Wicewojewoda Lubelski, Jakub Banaszek – Prezydenta Miasta Chełm wraz z zastępcą, reprezentujący Dyrektora Generalnego Służby Więziennej kpt. Tomasz Zając Dyrektor Biura Kwatermistrzowsko- Inwestycyjnego CZSW, dyrektorzy jednostek penitencjarnych okręgu lubelskiego, przedstawiciele samorządu terytorialnego Miasta i Gminy Chełm, przedstawiciele władzy sądowniczej, duchowieństwo, służby mundurowe.

 Gospodarzami uroczystości byli: płk Dariusz Bernat Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie, a także ppłk Andrzej Weremko Dyrektor Zakładu Karnego w Chełmie.

Firma ARBOR od 15 lat specjalizuje się w kompleksowym dostarczaniu ekologicznych paliw stałych dla odbiorców systemowych i prywatnych. Podstawową działalnością firmy są dostawy biomasy dla energetyki zawodowej oraz przetwórstwo drewna w ramach produkcji palet i drewna konstrukcyjnego. ARBOR to jeden z czołowych dostawców paliwa odnawialne źródła energii dla dużych krajowych odbiorców, ale także największy producent palet drewnianych w regionie i kluczowy przetwórca dużych ilości drewna tartacznego. Program „Praca dla Więźniów” wpisuje się w misję firmy ARBOR, której celem jest wspieranie readaptacji społecznej skazanych poprzez ich aktywizację zawodowej. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu rozumiana jest przez właścicieli firmy Arbor jako odpowiedzialność w ramach podejmowanych działań w stosunku do społeczeństwa polskiego rozwiązując realne problemy społeczne, w tym przypadku w postaci stworzenia przyjaznych i bezpiecznych warunków pracy w obszarach resocjalizacji osób pozbawionych wolności.

Opracowanie:  kpt. Edyta Radczuk, zdjęcia: kpt. Łukasz Bielak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej