Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na obszarze województwa lubelskiego potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez Państwowego Inspektora Sanitarnego.

1. Na terenie Zakładu Karnego w Chełmie od dnia 16 sierpnia 2020 r., na okres 14 dni:

1) wstrzymuje się:

a) zatrudnienie osadzonych poza Zakładem Karnym w Chełmie, z wyjątkiem zatrudnienia na terenie hali produkcyjnej i przy pracach porządkowych wykonywanych na terenie przyległym do Zakładu Karnego w Chełmie,

b) odprawianie nabożeństw i udzielanie posług religijnych,

c) otrzymywanie paczek, poprzez złożenie zamówienia na paczkę żywnościową oraz pokrycia kosztów jej przygotowania przez osobę najbliższą osobiście w zakładzie karnym;

2) ogranicza się udzielanie osadzonym widzeń w ten sposób, że:

a) osadzonemu przypada jedno widzenie w miesiącu niezależnie od typu zakładu karnego (zamknięty, półotwarty, otwarty),

w widzeniu uczestniczy jedna osoba pełnoletnia,

b) widzenie trwa 60 minut,

c) widzeń udziela się najbliższym członkom rodziny osadzonego zgodnie z art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128 oraz
z 2020 r. poz. 568, 875 i 1086),

d) widzenie odbywało się będzie wyłącznie w ustalonych wcześniej godzinach,

e) nie udziela się widzeń w formie nagród i ulg,

f) widzenia udzielane są w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą,

g) osoby udające się na widzenie zobowiązane są posiadać maseczkę lub przyłbice lub inne środki ochronne do zakrywania ust i nosa.

2. Ewentualne przedłużenie ograniczeń wskazanych w punkcie 1, nastąpi na zasadach określonych w art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.

3. Ograniczenia, o których mowa w pkt. 1, są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

4. Zakład Karny w Chełmie podejmuje wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostały m.in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji internetowej oraz telefonicznej.


 


 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej