Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na obszarze województwa lubelskiego potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez Państwowego Inspektora Sanitarnego.

1. Na terenie Zakładu Karnego w Chełmie od dnia 1 czerwca 2021 r., na okres 30 dni:

1) wstrzymuje się otrzymywanie paczek, poprzez złożenie zamówienia na paczkę żywnościową oraz pokrycia kosztów jej przygotowania przez osobę najbliższą osobiście w zakładzie karnym;

2) ogranicza się:

a) udzielanie osadzonym widzeń w ten sposób, że:

- w widzeniu uczestniczy jedna osoba pełnoletnia,

- widzenie trwa 60 minut i przypada jedno w miesiącu na osadzonego w każdym typie zakładu karnego (zamknięty, półotwarty, otwarty),

- nie udziela się widzeń w formie nagród i ulg,

- widzenia udzielane są w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą,

- widzenia nie są udzielane osadzonym przebywającym w celach przejściowych i pozostającym w kwarantannie lub izolacji,

b) udzielanie posług religijnych w taki sposób, że liczba uczestniczących w sprawowaniu liturgii lub nabożeństw zależy od powierzchni kaplicy, a także dedykowanych do tego celu pomieszczeń z zachowaniem zasady 15 m2 na 1 osobę,

2. Na terenie Zakładu Karnego w Chełmie cele mieszkalne skazanych w oddziałach typu półotwartego pozostają otwarte w wyznaczonych godzinach w porze dziennej, zgodnie ze stosownym planem zatwierdzonym przez Dyrektora Zakładu Karnego w Chełmie.

3. Ewentualne przedłużenie ograniczeń wskazanych w punkcie 1 i 2, nastąpi na zasadach określonych w art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.

4. Ograniczenia, o których mowa w pkt. 1 i 2, są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

5. Zakład Karny w Chełmie podejmuje wszelkie możliwe do realizacji. i działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostały m.in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji internetowej oraz telefonicznej.


 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej