Na podstawie art. 13 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2020 r. poz. 848), art. 247 § 1 i 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 523 i 568) oraz § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określenych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii (Dz. U. poz. 1066, 1161, 1182 i 1292), mając na uwadze konieczność podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej COVID-19 wywoływanej przez wirus SARS-CoV-2, w związku z wystąpieniem na obszarze województwa lubelskiego potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz mając na uwadze zalecenia wydane przez Państwowego Inspektora Sanitarnego zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 13 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2020 r. poz. 848), art. 247 § 1 i 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 523 i 568) oraz § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określenych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 
z wystąpieniem epidemii (Dz. U. poz. 1066, 1161, 1182 i 1292), mając na uwadze konieczność podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej COVID-19 wywoływanej przez wirus SARS-CoV-2, 
w związku z wystąpieniem na obszarze województwa lubelskiego potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz mając na uwadze zalecenia wydane przez Państwowego Inspektora Sanitarnego zarządza się, co następuje:

    §1. Na terenie Zakładu Karnego w Chełmie od dnia 2 sierpnia 2020 r., na okres 14 dni: 
       1)  wstrzymuje się:
       a) zatrudnienie osadzonych poza Zakładem Karnym w Chełmie, z wyjątkiem zatrudnienia na terenie hali produkcyjnej i przy pracach porządkowych wykonywanych na terenie przyległym do Zakładu Karnego w Chełmie,
       b) odprawianie nabożeństw i udzielanie posług religijnych,
       c) otrzymywanie paczek, poprzez złożenie zamówienia na paczkę żywnościową oraz pokrycia kosztów jej przygotowania przez osobę najbliższą osobiście w zakładzie karnym;

       2) ogranicza się udzielanie osadzonym widzeń w ten sposób, że:
       a) osadzonemu przypada jedno widzenie w miesiącu niezależnie od typu zakładu karnego (zamknięty, półotwarty, otwarty),
       b) w widzeniu uczestniczy jedna osoba pełnoletnia,
       c) widzenie trwa 60 minut,
       d) widzeń udziela się najbliższym członkom rodziny osadzonego zgodnie z art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128 oraz
z 2020 r. poz. 568, 875 i 1086),
       e) widzenie odbywało się będzie wyłącznie w ustalonych wcześniej godzinach,
       f) nie udziela się widzeń w formie nagród i ulg,
       g) widzenia udzielane są w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą,
       h) osoby udające się na widzenie zobowiązane są posiadać maseczkę lub przyłbice lub inne środki ochronne do zakrywania ust i nosa.
       §2. Ewentualne przedłużenie ograniczeń wskazanych w pkt. 1 nastąpi na zasadach określonych w art. 247 §2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.
       §3. Ograniczenia, o których mowa w pkt. 1 są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemicznych i wynikają z rekomendacji służb sanitarnych, uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.
       §4. Zakład Karny w Chełmie podejmuje wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostały m.in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji internetowej oraz telefonicznej.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej