Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na obszarze województwa lubelskiego potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez Państwowego Inspektora Sanitarnego.

1. Na terenie Zakładu Karnego w Chełmie od dnia 9 stycznia 2021r., na okres 30 dni:

1) wstrzymuje się:

a) udzielanie osadzonym widzeń,

b) otrzymywanie paczek, poprzez złożenie zamówienia na paczkę żywnościową oraz pokrycia kosztów jej przygotowania przez osobę najbliższą osobiście w zakładzie karnym,

c) przeprowadzania zajęć zbiorowych organizowanych poza terenem zakładu;

2) ogranicza się udzielanie posług religijnych w taki sposób, że osadzeni korzystają z posług religijnych jedynie w sposób indywidualny i zobowiązani są posiadać maseczkę lub inne środki ochronne do zakrywania ust i nosa;

3) w przypadku nie dostosowania się do warunków, o których mowa w pkt 2, posługa religijna nie zostanie udzielona.

2. Na terenie Zakładu Karnego w Chełmie cele mieszkalne skazanych w oddziałach typu półotwartego pozostają otwarte w wyznaczonych godzinach w porze dziennej, zgodnie ze stosownym planem zatwierdzonym przez Dyrektora Zakładu Karnego w Chełmie.

3. Ewentualne przedłużenie ograniczeń wskazanych w punkcie 1 i 2, nastąpi na zasadach określonych w art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.

4. Ograniczenia, o których mowa w pkt. 1 i 2, są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

5. Zakład Karny w Chełmie podejmuje wszelkie możliwe do realizacji. i działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostały m.in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji internetowej oraz telefonicznej.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej