Dyrektor Zakładu Karnego w Chełmie ppłk Andrzej Weremko podpisał kolejną umowę dotycząca odpłatnego zatrudnienia skazanych z Zakładu Karnego w Chełmie na rzecz firmy "Transpol Borsuk Spółka Jawna" reprezentowana przez Martę i Jacka Borsuk.

Firma "Transpol Borsuk Spółka Jawna" reprezentowana przez Martę i Jacka Borsuk zajmuje spedycją towarów w pobliżu polsko – ukraińskiego przejścia granicznego w Dorohusku oraz Chełmie. Spółka zatrudni grupę w liczbie 10 skazanych.

Dzięki możliwości wykonywania pracy odpłatnej skazani są w stanie wywiązywać się z ciążących na nich zobowiązań takich jak grzywny, zobowiązania alimentacyjne czy obowiązek naprawienia szkody. Ponadto, wykonywanie pracy w istotny sposób wpływa na przygotowanie osadzonych do życia w społeczeństwie poprzez kształtowanie nawyku pracy, nauczanie zawodu a także przybliża do sposobu funkcjonowania w warunkach wolnościowych i powstrzymania się od powrotu do przestępstwa.

Ponadto część zarobionych środków przeznaczona jest na fundusz pomocy pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej. Zatrudnienie odbywa się w ramach programu „Praca dla więźniów” zainicjowanego przez wiceministra sprawiedliwości w 2016 roku, a realizowanego przez Służbę Więzienną.

Szczegóły programu dostępne są na stronie www.sw.gov.pl/strona/ministerialny-program-pracy-wiezniow.

 

Tekst i foto: por. Łukasz Bielak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej