Zakończenie realizacji projektu pn. "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności" w ramach Działania 2.7 „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

logotyp POWER.png

W latach 2016-2021 w Zakładzie Karnym w Chełmie przeszkolono w cyklach kursowych 368 osadzonych. Realizowane kursy były zgodnie z wnikliwą analizą rynku pracy na poszczególne lata.

Zrealizowaliśmy szkolenia kursowe : brukarz, monter stolarki okiennej, technologa robót wykończeniowych, kelner, zagospodarowanie terenów zielonych, konserwator powierzchni płaskich, glazurnik oraz monter instalacji elektrycznej do 1 KV. Cykle szkoleniowo-aktywizacyjne współfinansowane były ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Powyższe szkolenia kursowe w Zakładzie Karnym w Chełmie cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród osadzonych. Skazani uczestniczący w Projekcie uzyskali umiejętności zawodowe w wybranych grupach zawodów potwierdzone odpowiednimi zaświadczeniami i certyfikatami uzyskanymi w oparciu o zakończone egzaminem szkolenia. Integralną częścią prowadzonych szkoleń zawodowych były praktyki realizowane w jednostce penitencjarnej oraz u kontrahentów zewnętrznych. Udział w powyższych kursach dał osadzonym możliwość podjęcia pracy po zakończonym kursie zawodowym. Uzyskali także, umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zapoznali się z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Ważne jest, że pozyskali niezbędne umiejętności do samodzielnego poszukiwania pracy po opuszczeniu więzienia( np. prowadzenia rozmów z pracodawcą, sporządzania CV i listu motywacyjnego)

W Zakładzie Karnym w Chełmie 230 skazanych otrzymało wsparcie w postaci zatrudnienia po odbytych szkoleniach, przez co, uzyskujemy zatrudnienie w całym projekcie na poziomie 62,50%.
Nazwa projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020.

Opracowanie: ppor. Elżbieta Rabczewska

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej