Projekt pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowany przez więziennictwo w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

power

 

W Zakładzie Karnym w Chełmie w ramach projektu trwa szkolenie zawodowe osadzonych o kierunku Brukarz.

Głównym celem realizowanego przez Służbę Więzienną projektu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej więźniów oraz zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia. Nabycie przez skazanych nowych umiejętności zawodowych przyczyni się do wzrostu ich szans na wyjście z obszaru szczególnie zagrożonego wykluczeniem społecznym i spowoduje płynne oraz aktywne odnalezienie się na rynku pracy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej.

Absolwenci kursu podejmą zatrudnienie w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności, zarówno odpłatne np.: na rzecz kontrahentów zewnętrznych jak również nieodpłatne np.: na rzecz samorządów terytorialnych.

Dzięki udziałowi w projekcie skazani nabędą umiejętności zawodowe, pozwalające na uzyskanie zatrudnienia z odpowiednią gratyfikacja finnsowąd , a tym samym zapewnienie prawidłowego funkcjonowania w środowisku otwartym. Nabędą także umiejetność racjonalnego gospodarowania czasem, autoprezentacji, sposobami poszukiwania pracy, prowadzenia rozmów z potencjalnym pracodawcą, itp.

Udział skazanych w szkoleniu kursowym zwiększa szanse na aktywne zaistnienie w społeczeństwie na rynku pracy po zakończeniu izolacji więziennej, a także przyczyni się do zmniejszenia bezrobocia u osób, które opuszczą mury zakładu karnego.
 

Tekst i foto:  kpt. Łukasz Bielak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej