Służbę Więzienną podczas uroczystości reprezentował mjr Robert Piwko z-ca dyrektora Zakładu Karnego w Chełmie

Obchody Święta 3 Maja w Chełmie rozpoczęły się mszą świętą w intencji Ojczyzny w Bazylice Narodzenia NMP w Chełmie. Po jej zakończeniu uczestnicy indywidualnie złożyli wieńce i wiązanki pod pomnikiem Mauzoleum Poległych za Ojczyznę i Naród na Górze Chełmskiej oraz pod Pomnikiem Niepodległości na Placu Doktora Edwarda Łuczkowskiego.

Uchwalenie Konstytucji 3 Maja

 

Uchwalona 3 maja 1791 roku na Sejmie Czteroletnim ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucją. Wprowadzała w Rzeczypospolitej ustrój monarchii konstytucyjnej – zachowywała stanową strukturę społeczeństwa, ale otwierała perspektywy dalszych przekształceń systemu państwowego. Na jej podstawie przyjęto monteskiuszowski podział władz na prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, a także zniesiono m.in. liberum veto, konfederacje i wolną elekcję. Choć Konstytucja 3 maja obowiązywała jedynie przez 14 miesięcy, była wielkim osiągnięciem narodu polskiego chcącego zachować niezależność państwową oraz zapewnić możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju.

Oryginał rękopiśmienny Konstytucji 3 maja początkowo był przechowywany w Wilanowie w zbiorach Archiwum Publicznego Potockich zgromadzonych przez Stanisława Kostkę Potockiego, uczestnika obrad Sejmu Czteroletniego. W latach 70. XIX wieku na mocy umów rodzinnych archiwum zostało przekazane do podkrakowskich Krzeszowic, a po 1945 roku powróciło do Warszawy i znalazło się w Archiwum Głównym Akt Dawnych.

 

https://pamiecpolski.archiwa.gov.pl/konstytucja-3-maja-1791/

Opracował: kpt. Łukasz Bielak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej