8 kwietnia br. zostało zawarte porozumienie oraz umowa odnośnie zatrudnienia osadzonych pomiędzy chełmską jednostką penitencjarną a Nadleśnictwem w Chełmie.

W wydarzeniu uczestniczyli: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości dr Marcin Romanowski, Nadleśniczy Nadleśnictwa Chełm Krzysztof Dźwierzyński, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie ppłk Cyprian Bas, Dyrektor Zakładu Karnego w Chełmie ppłk Andrzej Weremko.

Głównym celem podpisanego porozumienia jest współpraca w zakresie podejmowania wspólnych działań edukacyjnych oraz resocjalizacyjnych wobec skazanych, w szczególności w zakresie edukacji przyrodniczo-leśnej, propagowaniu postaw proekologicznych i zwiększaniu świadomości z zakresu ochrony przyrody, a także sprzyjanie społecznej readaptacji skazanych. Jednocześnie w Zakładzie Karnym w Chełmie zawarta została umowa o zatrudnieniu skazanych na rzecz nadleśnictwa. Skazani wykonywać będą porządkowe prace leśne czy uczestniczyć w sadzeniu drzew. Ponadto, wykonywanie pracy w istotny sposób wpływa na przygotowanie osadzonych do życia w społeczeństwie poprzez kształtowanie nawyku pracy, nauczanie zawodu a także przybliża do sposobu funkcjonowania w warunkach wolnościowych i powstrzymania się od powrotu do przestępstwa.       

Zawarcie porozumienia z nadleśnictwem jest następstwem podpisanego przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Jacka Kitlińskiego i p.o. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Pana Józefa Kubicę dokumentu o współpracy w zakresie zatrudniania więźniów i prowadzenia oddziaływań w zakresie readaptacji społecznej skazanych.

Służba Więzienna współpracuje w realizacji ustawowych zadań m.in. z instytucjami rządowymi, samorządu terytorialnego, szkołami, uczelniami, kościołami i związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami i fundacjami. Bardzo ważnym elementem w wykonywaniu kary, a także społecznej kontroli nad jej wykonaniem jest uczestnictwo społeczeństwa.

Dla Służby Więziennej współpraca z Lasami Państwowymi, jest kontynuacją konsekwentnie realizowanego programu „Praca dla więźniów” zainicjowanego w 2016 roku przez wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego.

tekst i foto kpt. Łukasz Bielak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej