W tym roku ósmego lutego po raz pierwszy obchodzony jest Dzień Tradycji Służby Więziennej. Przy tej okazji wręczono funkcjonariuszom Zakładu Karnego w Dębicy oraz Oddziału Zewnętrznego w Chmielowie akty nadania na wyższe stopnie służbowe.

W tym roku ósmego lutego po raz pierwszy obchodzony jest Dzień Tradycji Służby Więziennej. Jest to dzień w którym warto zastanowić się nad historią naszej Służby i przypomnieć wartości którymi powinni kierować się funkcjonariusze.

Luty jest ważnym miesiącem w naszej formacji. Jest to nawiązanie do tradycji II Rzeczypospolitej, początków niepodległego państwa polskiego. To właśnie w lutym 1919 roku ówczesny Naczelnik Państwa Marszałek Józef Piłsudski podpisał dekrety, które stworzyły podwaliny nowoczesnego więziennictwa w odrodzonej Polsce.

Z tej okazji funkcjonariusze Zakładu Karnego w Dębicy wzięli udział w uroczystej odprawie służbowej. Uroczystość rozpoczęła się przywitaniem przybyłych funkcjonariuszy przez Dyrektora Zakładu Karnego w Dębicy – ppłk. Krzysztofa Maźnickiego oraz odczytaniem listu okolicznościowego Wiceministra Sprawiedliwości Michała Wosia. Następnie ślubowanie złożyło trzech nowych funkcjonariuszy Służby Więziennej. Szeregowi Piotr Rogowski, Adrian Morzywołek i Michał Marciniec od dzisiaj wzmocnili dział ochrony. Była to również okazja do wręczenia 19 awansów wyróżnionym funkcjonariuszom Zakładu Karnego w Dębicy i Oddziału Zewnętrznego w Chmielowie jako wyraz uznania ich zaangażowania i profesjonalnej służby. Na wyższe stopnie służbowe awansowanych zostało 15 funkcjonariuszy w korpusie podoficerskim oraz 4 w korpusie chorążackim. Zaproszony na uroczystość Mieczysław Klimek – Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Rzeszowie wyróżnił Dyrektora dębickiej jednostki penitencjarnej – ppłk. Krzysztofa Maźnickiego podkreślając wzorową współpracę pomiędzy służbami. Odznaczył również medalem „W 100. Rocznicę Powołania Policji Państwowej” mjr. Piotra Kokoszkę – Z-cę Dyrektora Zakładu Karnego w Dębicy oraz por. Mariusza Piechowskiego – Przewodniczącego Zarządu Terenowego NSZZFiPW.

Współczesna Służba Więzienna jest nowoczesną, umundurowaną i uzbrojoną formacją apolityczną podległą Ministrowi Sprawiedliwości, posiadającą własną strukturę organizacyjną. Formacja realizuje zadania w zakresie wykonywania tymczasowego aresztowania oraz kar pobawienia wolności i środków przymusu, skutkujących pozbawieniem wolności na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks Karny Wykonawczy. Nad bezpieczeństwem publicznym i praworządnym wykonywaniem kary pozbawienia wolności czuwa blisko 30 tysięcy funkcjonariuszy Służby Więziennej. Na czele Służby Więziennej stoi Dyrektor Generalny, któremu podlegają komendanci ośrodków szkolenia i doskonalenia kadr oraz dyrektorzy okręgowi nadzorujący służbę dyrektorów zakładów karnych i aresztów śledczych.

Opracował: mjr Mariusz Konefał

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej