Informujemy, że z dniem 18.07.2022 roku wchodzi w życie Zarządzenie Nr 32/2022 Dyrektora Zakładu Karnego w Garbalinie z dnia 08.07.2022 roku w sprawie ustalenia porządku wewnętrznego.

Zgodnie z zapisem pkt. 4 rozdziału XIV ww. Zarządzenia, w przesyłkach listownych może być dostarczana wyłącznie korespondencja, pod pojęciem której rozumie się informację utrwaloną na papierowym nośniku pismem maszynowym lub ręcznym.

Przesyłki listowne zawierające inne przedmioty niż korespondencja nie będą przyjmowane do zakładu.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej