Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na obszarze woj. łódzkiego licznych potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2), za zgodą sędziego penitencjarnego oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez Państwowego Inspektora Sanitarnego  zarządza się, co  następuje:
  1. Przedłużam od dnia 1 grudnia 2020 roku od godziny 00:00, na terenie Zakładu Karnego w Garbalinie do dnia 4 stycznia 2021 roku do godziny 24:00, z ewentualną możliwością przedłużenia o kolejne dni, ograniczenia dotyczące wstrzymania:

  •  zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostki penitencjarnej zatrudnionych przez kontrahentów zewnętrznych;
  • udzielania osadzonym widzeń (poza widzeniami z obrońcami i pełnomocnikami realizowanymi z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego, w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą, przy oddzielnym stoliku);
  •  odprawiania nabożeństw i udzielanie posług religijnych.
  1. Ewentualne przedłużenie ograniczeń wskazanych w punkcie 1, nastąpi na zasadach określonych w art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.

  2. Ograniczenia, o których mowa w pkt. 1, są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

  3. Zakład Karny w Garablinie podejmie wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostały m.in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji internetowej.

Dyrektor

Zakładu Karnego w Garbalinie

płk Grzegorz Tomaszewski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej