Zakład Karny w Garbalinie to jednostka podległa Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Łodzi. Jednostka podejmuje systematycznie działania, ukierunkowane na utrzymanie wysokiego poziomu zatrudnienia osadzonych, zarówno na terenie samej jednostki jak i poza jej murami u kontrahentów zewnętrznych, pomimo wielu przeszkód będących rezultatem trwającej pandemii COVID-19.

Utrzymanie wysokiego progresu zatrudnienia, wymaga od kadry systematycznego zaangażowania się w ukierunkowaną pracę z więźniami. Procedura zatrudnienia osadzonego nie opiera się jedynie na skierowaniu przez wychowawcę, wniosku kandydata do „referatu zatrudnienia” w zakładzie karnym. Jest jednak dość złożona i wymaga przy tym ścisłej współpracy „sztabu funkcjonariuszy”. Nie każdy osadzony spełnia wymagania do podjęcia pracy, i nie każdy może zostać skierowany do zatrudnienia, a szczególnie u kontrahenta zewnętrznego poza murami aresztu śledczego lub zakładu karnego. Bezpieczeństwo, ochrona, resocjalizacja to motto, któremu „hołduje” współczesna Służba Więzienna. Służba czyni wszelkie starania aby zapewnić polskiemu społeczeństwu, że każdy obywatel, może czuć się bezpiecznie w swym domu, mieście, społeczności lokalnej.

Jednostka penitencjarna w Garbalinie to zakład karny typu półotwartego, w którym procesowi resocjalizacji poddawani są dorośli mężczyźni, zarówno recydywiści penitencjarni jak i odbywający karę pozbawienia wolności po raz pierwszy. Aktualnie wypracowany poziom zatrudnienia to 61% i przekłada się on na 446 zatrudnionych więźniów. Osadzeni pracują zarówno na terenie samej jednostki jak i poza nią w systemie bez konwojenta. Rządowy program pn. „Praca więźniów”, to dążenie do przemyślanego i systematycznego zwiększania zatrudnienia osób przebywających w warunkach izolacji penitencjarnej. Dla realizacji powyższego, niezmiernie istotne jest systematyczne poszukiwanie i zapraszanie do współpracy rzetelnych przedsiębiorców, lokalnych partnerów biznesowych, kontrahentów.

Biorąc pod uwagę powyższe, kadra stara się systematycznie podnosić poziom zatrudnienia, kierując więźniów przede wszystkim do pracy odpłatnej, tj. u kontrahentów na terenie samej jednostki jak i poza murami zakładu. Prowadząc z rozmysłem politykę zatrudnienia, nie można sobie pozwolić aby zapomnieć o zatrudnieniu wewnętrznym. Ma to przede wszystkim odzwierciedlenie w konieczności zapewnienia nieprzerwanej obsługi zakładowej infrastruktury. Więźniowie kierowani są do pracy w kuchni, pralni, magazynie żywnościowym i depozytowym, warsztatach remontowych i garażach, oczyszczalni ścieków, jako wydający posiłki współosadzonym w oddziałach mieszkalnych oraz sezonowo na przywięziennej działce rolnej jednostki.

Bieżący wskaźnik zatrudnienia więźniów, osiągnięty został dzięki wypracowanemu systemowi współpracy wszystkich zaangażowanych w przedsięwzięcie działów jednostki, a przede wszystkim dzięki zaangażowaniu samych funkcjonariuszy. Wysoki poziom zaangażowania kadry jednostki, przekłada się na rzetelną współpracą ze sprawdzonymi partnerami. Więźniowie kierowani są do zatrudnienia w zakładach i firmach produkcyjnych zlokalizowanych głównie na terenie powiatu łęczyckiego oraz kutnowskiego, takich jak: Fabryka Mebli Mikołajczyk Sp. z o. o., SNOWMAN FOODS SOLUTION Sp. z o.o., AQ Wiring Systems Sp. z o. o., Animex Kutno Sp. z o.o. Oddział K1 w Kutnie.

 

Możliwość podjęcia zatrudnienia to swego rodzaju dobrodziejstwo dla każdego człowieka odbywającego karę za murami i kratami zakładu karnego. Praca jest najważniejszym elementem złożonego procesu resocjalizacji. Kierowani są do niej przede wszystkim osadzeni zaangażowani w tenże proces i nie sprawiający problemów natury wychowawczej. Kolejnym czynnikiem branym pod uwagę przy doborze kandydata do zatrudnienia to charakter czynu jakiego się dopuścił i jego stosunek do popełnionego przestępstwa. Jeżeli wszystkie elementy składowe złożą się w jedną całość, istnieje duże prawdopodobieństwo, iż kandydat dostanie szansę i podejmie pracę. Każda praca, nie ważne jaka, daje możliwość podtrzymania oraz zdobycia nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Istotna i ważna jest w przypadku zatrudnionych odpłatnie, gdyż motywuje do wsparcia finansowego rodziny oraz pomaga w uregulowaniu posiadanych zobowiązań i zaległości finansowych. Przeważające grono skazanych, uświadamia sobie dopiero ten istotny aspekt, za murami zakładów karnych. Dochodzą do wniosku,możliwość podjęcia pracy jest dla nich priorytetem i wartością samą w sobie. Głównie z aspektu poczucia przydatności, oraz ww. chęci niesienia pomocy najbliższym, a także po to aby nie stracić kontaktu z rzeczywistością. Dla wielu jest to także możliwość utrzymania się na rynku pracy po zakończeniu kary. Bagaż zebranych przez lata współpracy doświadczeń, przynosi same korzyści, zarówno dla samych zatrudniających jak i najbardziej zainteresowanych czyli osadzonych. W praktyce można doszukać się jednoznacznej konkluzji, iż zatrudniający więźniów, wielokrotnie podkreślają, iż cenią ich za zaangażowanie, fachowość i samodyscyplinę w trakcie realizacji powierzonych obowiązków pracowniczych.

kpt. Adam Kowalski

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej