W Zakładzie Karnym w Garbalinie, w roku 2021, kontynuowany jest projekt pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”, który finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania 2.7 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, beneficjentem którego jest Centralny Zarząd Służby Więziennej w Warszawie.

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej więźniów oraz zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia poprzez przeprowadzenie kompleksowych działań szkoleniowych. Projekt realizowany jest poprzez cykl szkoleń aktywizacyjno – szkoleniowych, składających się ze szkolenia zawodowego (kursy zawodowe) i szkolenia aktywizacyjnego (kompetencyjnego) po ukończeniu których uczestnik projektu kierowany jest do zatrudnienia w zdobytym zawodzie.

Planowanym efektem projektu jest nabycie przez skazanych nowych umiejętności zawodowych dających możliwość wyjścia z obszaru szczególnego stopnia zagrożenia wykluczeniem społecznym, co spowoduje płynne i dynamiczne odnalezienie się na rynku pracy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej. Udział w projekcie ma spowodować też zmianę ich postrzegania rynku pracy.

Z uwagi na pandemię COVID-19, cykl szkoleń, które w ramach założeń projektu zakończyć miały się w roku 2020, został przedłużony na rok 2021.               W związku z tym w jednostce penitencjarnej w Garbalinie, przeprowadzone zostaną kolejne nw. dwa szkolenia kursowe:

  • kurs monter mebliprowadzone jest już szkolenia kursowe, a oferta skierowana została do osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy. Szkolenie rozpoczęło się w dniu 26 lipca br., przeprowadzona zostanie jedna edycja szkolenia, a udział w nich bierze12 osadzonych.

  • kurs malarza - zrealizowane zostanie jedno szkolenie kursowe, tj. w tym przypadku dla osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności jako recydywiści penitencjarni. Do szkolenia zakwalifikowanych zostało także 12 osadzonych, a jego rozpoczęcie zaplanowane jest na dzień 02 sierpnia br.

                                                                                                                                                                                               kpt. Adam Kowalski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej