Na terenie Zakładu Karnego w Garbalinie zrealizowana została ostatnia już, przeniesiona z roku poprzedniego, edycja projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”, który w całości finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania 2.7 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, beneficjentem którego jest Centralny Zarząd Służby Więziennej w Warszawie.

Należy w tym miejscu zauważyć, iż w związku ze zmaganiem się z falą epidemii COVID-19, która dotknęła nas w roku 2020, nie każdej jednostce penitencjarnej w naszym kraju udało się rozpocząć wszystkie zaplanowane na ten rok szkolenia kursowe w ramach POWER. Zarówno jednostce penitencjarnej w Garbalinie, jak i pozostałym w kraju, udało się zrealizować cel dopiero w roku bieżącym. Na terenie naszego zakładu przeprowadzono w sumie dwa szkolenia zawodowe, tj. Monter mebli oraz Malarz. Szkolenia te zwieńczyły kilkuletni udział jednostki w Garbalinie w realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Dla każdej z kategorii osadzonych, tj. recydywistów penitencjarnych jak i odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy, przeprowadzono po jednym szkoleniu zawodowym. Po przeprowadzonej w jednostce kampanii informacyjnej, a następnie rekrutacji do każdego ze szkoleń, podjęta została decyzja o zakwalifikowaniu w sumie po dwunastu osadzonych, i tylu też osadzonych ukończyło ww. szkolenia. Końcowa stuprocentowa frekwencja, to przede wszystkim zrozumienie przez samych osadzonych celu podjętej nauki, a co za tym także idzie, obopólne przestrzeganie zasad reżimu epidemiologicznego przez funkcjonariuszy, wspólnie z prowadzącymi zajęcia i przede wszystkim przez samych osadzonych.

W praktyce, w latach 2014 – 2020, POWER realizowany został poprzez cykl szkoleń aktywizacyjno – szkoleniowych, składających się ze szkolenia zawodowego (kursy zawodowe) i szkolenia aktywizacyjnego (kompetencyjnego), po ukończeniu których każdy uczestnik projektu skierowany został do zatrudnienia w zdobytym zawodzie.Efekt projektu to zdobycie nowych umiejętności zawodowych, dających możliwość wyjścia z obszaru szczególnego stopnia zagrożenia wykluczeniem społecznym, co spowoduje płynne i dynamiczne odnalezienie się na rynku pracy, a przede wszystkim zmianę jego postrzegania po opuszczeniu jednostki penitencjarnej. Logo Funduszy Europejskich

Wartość projektu: 132 249 773,70 PLN

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 111 460 109,27 PLN

 

kpt. Adam Kowalski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej