W dniu 14.03.2023r. na terenie jednostki penitencjarnej odbyło się spotkanie z przedstawicielem Stowarzyszenia Integracyjna Wspólnota Barka w Chudobczycach. Celem spotkania było omówienie współpracy dot. pomocy postpenitencjarnej osób pozbawionych wolności, którzy kończą karę i potrzebują pomocy oraz są zagrożeni wykluczeniem.

Niezmiennie potrzebne są działania do inicjowania pozytywnych zmian u osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych takim wykluczeniem. Resocjalizacja odbywa się od pierwszego dnia pozbawienia wolności, ale nie kończy się na zakończeniu kary.

Dyrektor Zakładu Karnego w Głogowie ppłk Henryk Haryk z działem penitencjarnym spotkał się z Panią Michaliną Sroka Pełnomocnikiem Stowarzyszenia Integracyjna Wspólnota Barka w Chudobczycach.

Opuszczając zakład karny nie pozostajesz sam!

Głównym celem Stowarzyszenia jest, działalność prowadząca do integracji i reintegracji ze społeczeństwem osób wykluczonych w warunkach gospodarki rynkowej.

Między innymi:

  • Niesienie pomocy osobom zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  • Aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych, bezdomnych, uzależnionych, zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  • Samokształcenie indywidualne i grupowe w zakresie norm moralno-etycznych.
  • Animowanie społeczności lokalnej wokół problemów wykluczenia społecznego, bezdomności w tym długotrwałego bezrobocia.
  • Upowszechnianie działań wspomagających rozwój animacji społeczeństwa obywatelskiego.
  • Wdrażanie i kreowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu.

Stowarzyszenie Integracyjne Wspólnoty Barka w Chudobczycach prowadzi Dom Wspólnoty Barka, w którym przebywa obecnie 45 osób. Istotę zadania stanowi wsparcie osób bezdomnych mieszkających we wspólnocie hostelowej w ich reintegracji społeczno-zawodowej poprzez działania osłonowe i profilaktyczne.

 

Tekst/foto: Rzecznik Prasowy Małgorzata Sobków

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej