W ramach promocji zatrudnienia Dyrektor Zakładu Karnego w Goleniowie ppłk Jarosław Korolczuk spotkał się z mgr Urszulą Witkowską – Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Goleniowie. Tematem spotkania było przedstawienie warunków naboru do Służby Więziennej.

Obecna na spotkaniu przedstawiciel działu kadr goleniowskiej jednostki przedstawiała warunki jakie musi spełnić kandydat do Służby Więziennej. Przypominamy, że pracownikiem lub funkcjonariuszem Służby Więziennej może być osoba, która:

-ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

-osoba Kandydująca powinna dawać rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań,

-nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne,

-posiadać odpowiednie do zajmowanego stanowiska wykształcenie,

-posiadać zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 

Dyrektor jednostki ppłk Jarosław Korolczuk przedstawił także szereg korzyści jakie niesie za sobą praca w Służbie Więziennej tj. stała forma zatrudnienia, szeroka ścieżka kariery zawodowej, prawa emerytalne po 25 latach służby, bezpłatne szkolenia specjalistyczne, możliwość pełnienia służby
w korpusach dostosowanych do posiadanych kwalifikacji oraz wykształcenia, a także możliwość korzystania z urlopu szkoleniowego.

Dokładne informacje dotyczące naboru w Służbie Więziennej można znaleźć na stronie http://www.sw.gov.pl, a wykaz stanowisk, na które trwa aktualna rekrutacja we wszystkich jednostkach penitencjarnych okręgu koszalińskiego na stronie: https://sw.gov.pl/praca-oferty/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-w-koszalinie

 

st. szer. Katarzyna Urbańska

Rzecznik Prasowy Dyrektora Zakładu Karnego w Goleniowie

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej