W ramach projektu pn.”Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w Zakładzie Karnym w Goleniowie realizowane są kolejne kursy zawodowe dla skazanych.

1.jpg2.png3.jpg

 

      Od maja do chwili obecnej odbyły się kursy: Konserwatora powierzchni płaskich, Technologa robót wykończeniowych w budownictwie oraz kurs Brukarza. Każdy z kursów poprzedzony był modułem z zakresu aktywizacji zawodowej oraz zajęciami z pomocy przedmedycznej. Aktualnie prowadzony jest również kurs Fryzjera dla osadzonych kobiet.

      Celem głównym realizowanych szkoleń jest wzrost aktywności zawodowej oraz społecznej osób pozbawionych wolności, a także zwiększenie zdolności do zatrudnienia poprzez nabycie atrakcyjnych i poszukiwanych na rynku pracy umiejętności, co bez wątpienia przyczyni się do wzrostu ich szans na wyjście z obszaru zagrożonego wykluczeniem społecznym i spowoduje płynne oraz aktywne odnalezienie się na rynku pracy po wyjściu na wolność.

      Założeniem projektu jest również ponad 50% zatrudnienie uczestników kursów już w trakcie odbywania kary, zarówno odpłatne np. u kontrahentów zewnętrznych, jak i nieodpłatne chociażby na rzecz samorządów terytorialnych czy jednostki organizacyjnej. Tym samym skazani po podjęcu pracy mają możliwość wywiązania się ze swoich zobowiązań, takich jak alimenty, spłata nawiązki lub naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem.


 


 

tekst: mł. chor. Monika Bobrowska

zdjęcia: kpt. Krystian Łapot

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej