15 października 2020 roku – międzynarodowym dniem mediacji.

          Wzorem poprzednich lat w Zakładzie Karnym w Goleniowie przeprowadzono kampanię promującą wśród osadzonych zalety mediacji. Głównym celem akcji było dotarcie z ideą pozasądowego rozwiązywania sporów do jak najszerszego grona osób pozbawionych wolności, przebywających w goleniowskiej jednostce penitencjarnej. Osadzeni dowiedzieli się czym jest mediacja, jakie są jej etapy i kto może z niej skorzystać. Przygotowano cykl audycji poświęconych problemowi, które wyemitował lokalny radiowęzeł, na tablicach ogłoszeń znajdujących się w oddziałach mieszkalnych zostały rozwieszone materiały promujące ideę mediacji.

          Mediacja to sposób rozwiązywania sporów pomiędzy ludźmi, w którym ważną rolę odgrywa osoba pośrednicząca czyli tzw. mediator. Rolą mediatora jest bycie osobą bezstronną i neutralną zarówno w stosunku do obu stron jak i do samego przedmiotu sporu. Mediacja jest szansą na szybkie i polubowne dojście do wspólnie akceptowalnego porozumienia. Zawarcie ugody poprzez mediację można stosować w wielu dziedzinach prawa cywilnego m.in. w sprawach dotyczących spadku, podziału majątku alimentacji, prawa pracy, spraw rodzinnych czy gospodarczych. Mediację stosować można również w postępowaniu karnym.

Korzyści z mediacji

 • Mediacja stwarza stronom szansę na samodzielne, szybkie i tanie rozwiązanie ich sporu
 • w formie polubownego porozumienia.
 • Mediacja pozwala na utrzymanie wzajemnych relacji.
 • Mediacja sprzyja obniżeniu poziomu negatywnych emocji oraz zrozumieniu potrzeb własnych i drugiej strony, a przez to zmniejsza obciążenie psychiczne związane z sytuacją konfliktową.

Jak sprawa trafia do mediacji?

 • Mediacja może być prowadzona przed wniesieniem sprawy do sądu (mediacja pozasądowa), albo po wszczęciu postępowania – na podstawie postanowienia sądu.
 • W każdym przypadku warunkiem prowadzenia mediacji jest zgoda stron.
 • Każda ze stron może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji na każdym etapie postępowania sądowego.

Kto decyduje o wyborze mediatora?

 • Mediatora wybierają strony albo wyznacza go sąd (biorąc pod uwagę w pierwszej kolejności stałych mediatorów).

Jak przebiega mediacja?

 • Po otrzymaniu postanowienia sądu, mediator kontaktuje się ze stronami, ustalając termin
 • i wskazując miejsce spotkania.
 • Mediator wyjaśnia zasady i cele postępowania mediacyjnego oraz pyta, czy strony wyrażają zgodę na mediację. Mediacja jest rozmową stron w obecności mediatora. Mogą się także odbywać indywidualne spotkania mediatora z każdą ze stron.
 • Strony mogą zrezygnować z udziału w mediacji na każdym etapie postępowania mediacyjnego.
 • Mediacja jest poufna. Mediator nie może udostępniać informacji z mediacji osobom trzecim. Protokół z mediacji nie zawiera żadnych ocen ani stanowisk stron.
 • Mediator nie może być świadkiem, co do faktów, o których dowiedział się w związku z prowadzeniem mediacji, chyba, że strony zwolnią go z obowiązku zachowania tajemnicy mediacji.

W jaki sposób może zakończyć się mediacja?

 • Mediacja może zakończyć się zawarciem wspólnie wypracowanej ugody, którą podpisują strony. Jeżeli strony zawarły ugodę przed mediatorem, ugodę zamieszcza się w protokole albo załącza się do niego.
 • W razie mediacji ze skierowania sądu oraz w przypadku mediacji pozasądowej i wystąpienia przez stronę do sądu z wnioskiem o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem, mediator składa protokół w sądzie.
 • Zatwierdzona przez sąd ugoda ma moc prawną ugody zawartej przed sądem i kończy postępowanie.
 • Sąd nie zatwierdzi ugody, w całości lub części, jeżeli ugoda jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa, a także, gdy jest niezrozumiała lub zawiera sprzeczności.
 • Jeśli ugoda, której nadano klauzulę wykonalności nie została wykonana, można skierować jej wykonanie do egzekucji komorniczej.
 • W przypadku braku ugody, strony mogą dochodzić swoich praw w postępowaniu sądowym.

Szczegółowe informacje dotyczące mediacji znajdują się na stronie internetowej www.mediacja.gov.pl

Rzecznik Prasowy Zakładu Karnego w Goleniowie

kpt. Michał Gołębiowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej